Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Değişen Bölgesel Dinamikler Işığında Azerbaycan – Avrupa Birliği Ticari İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Ülviyye Aydın
Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Rövşen Şahbazov
Dr., Maksgrup İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., , Türkiye

Güney Kafkasya 21.yüzyılın hareketli bölgelerinden biri olarak bilinmektedir. Etnik çatışmaları, artan jeostratejik önemi, doğal kaynakları, transit koridor konumu bu hareketliliğin en önemli dinamiklerini oluşturmaktadır. Bölgedeki değişkenler Azerbaycan ile doğrudan bağlantılı olduğu için bu ülkeyi özellikle yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Komşu devlet Ermenistan’ın dış güçlerin de desteğini arkasına alarak başta Dağlık Karabağ olmakla Azerbaycan topraklarının neredeyse çeyreğini işgal altında tutması, zengin hidrokarbon yatakları, transit konumu, Avrupa ile Orta Asya arasında Hazar Denizi üzerinden oynadığı köprü rolü ile Azerbaycan Güney Kafkasya’da daha çok ön plana çıkmaktadır. Bir diğer taraftan, tüm bu bahsedilen konular, çevresinde demokratik değerlere ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı bir refah çemberi oluşturmak ve tedarikçilerini çeşitlendirerek enerji teminatını güvence altına almak isteyen Avrupa Birliği’nin de yakın gündeminde yer almaktadır. Bu anlamda Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası Avrupa Birliği ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler artan bir çizgi üzerinde gelişmektedir. Özellikle enerji işbirliği ile iki taraf arasındaki ticari ve siyasi ilişkiler stratejik bir nitelik kazanmıştır. Değişen bölgesel dinamikler düşünüldüğünde bu ilişkilerin Azerbaycan açısından ne denli hassas olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Azerbaycan ve Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkiler Güney Kafkasya’daki gelişmeler ışında ele alınmış ve bölgesel dinamiklerin mevcut Azerbaycan – Avrupa Birliği ticari ilişkileri üzerinde etkin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güney Kafkasya, Dış Ticaret, Avrupa Birliği, Azerbaycan

An Assessment On Azerbaijan-The European Union Trade Relations In The Light Of The Changing Regional Dynamics

The South Caucasus is known as one of the active regions of the 21st century. Ethnic conflicts, increasing geostrategic importance, natural resources, transit corridor location are the main dynamics of this activity. Since the variables in the region are directly related with Azerbaijan they closely concern and affect this country. Azerbaijan, with invasion of nearly quarter of its lands including Nagorno-Karabakh also by the neighbour state Armenia with the support of the foreign powers, rich hydrocarbon resources, transit position, playing a bridge role over the Caspian Sea between Europe and Asia stands in the forefront in the South Caucasus. On the other hand, all these said issues are in the immediate agenda of the European Union, who tries to establish a welfare ring around itself grounded on democratic values and good neighbourhood relations and to guarantee energy security diversifying its suppliers. In this sence after the collapse of the Soviet Union, relations between the European Union and Azerbaijan increasingly develop. Especially with the energy cooperation trade and political relations between two sides have gained strategic importance. Considering the changing regional dynamics, it seems how the said relations are vulnerable in aspect of Azerbaijan. In this study trade relations between Azerbaijan and the European Union have discussed in the light of the developments in the South Caucasus and it was determined that regional dynamics are effective over the current AzerbaijanEuropean Union trade relations.

Keywords: European Union, South Caucasus, Foreign Trade, Azerbaijan

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.