Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ege Bölgesi’nin Kalkınma Ve İhracat İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Ercan Taşkın
Doç. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye

Metin YIlmaz
Dr. Öğr. Üyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye

Cevat Söylemez
Arş. Gör., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye

Göksel Karaş
Arş. Gör., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye

Bölgesel kalkınmada ihracat önemli bir unsurdur. İhracat oranlarının yüksek olduğu bölgelerin ekonomik olarak kalkınmış olduğunu ifade etmek mümkündür. Sürdürülebilir bir ihracat ve kalkınma için bölgesel verilerin mevcut durumunun analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; Ege Bölgesi’nde 2010-2014 dönemleri arasındaki kalkınma ile ihracat arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada, Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2011 yılına ait illerin kalkınmışlık düzeyine ilişkin sınıflandırması kalkınma göstergesi olarak ele alınmıştır. Söz konusu ihracat verileri ise Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) derlenmiştir. Bu bağlamda TÜİK’in İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında (İBBS) düzey 2’de yer alan TR31, TR32 ve TR33 bölgeleri altında bulunan illerin sosyo-ekonomik kalkınmışlık düzeyleri ile ihracattan aldıkları paylar ilişkilendirilmiştir. Ayrıca İBBS’ye göre bölgenin temel sektörlerde ülkenin toplam üretiminden aldığı pay da incelenmiştir. Çalışmada öncelikle bölgenin demografik ve sosyo-ekonomik yapısı ele alınmıştır. Son olarak bölgenin ihracat yapısıyla ihracat ve kalkınma ilişkisi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ege Bölgesi, Bölgesel Kalkınma, İhracat

An Investigation on The Relationship Between Development and Export of Aegean Region

Export is a vital factor to accomplish regional development. Regions in a high proportion of export is possible to say that the developed economically. The current situation of the regional data should be analyzed and considered for a sustainable export and development. The purpose of this study is to analyze the relationship between development and export in Aegean Region during 2010-2014. In this study, Classification of State Planning Organization on development levels of provinces updated in 2011 has been based on as indicator of development. Mentioned export data have been taken from Undersecreteriat of Foreign Trade, Turkish Exporters Assembly and Turkish Statistical Institute. In this context, in TSI’s Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), socio-economic development level and the export shares they receive from total of the provinces located under the regions of TR31, TR32 and TR33 located in the level 2 has been associated. Moreover, according to NUTS, the region’s share receiving from the country’s total production in the basic sectors have also analyzed. Within this framework, demographical and socio-economic structures of the region are discussed firstly. Finally, the structure of the region’s exports with the relationship between the exports and development of the region is discussed.

Keywords: Aegean Region, Export, Regional Development

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.