Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri Ve Pazar Araştırmaları

Gadir Hüseynov
İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Küreselleşme uluslararası pazarlara girmenin ve pazar araştırmasının yeni taktikleri, metotları ve yöntemlerini belirlemiş oldu. Dünya ekonomi sistemindeki ulaşım ve iletişim kolaylıkları, özellikle e-ticaret yoluyla dünyanın herhangi bir bölgesinde ürün alışı, satışı ve teslimatının çok kolaylıkla gerçekleştirilmesi çağdaş dönemde uluslararası pazarlama ve ticaretin çok hızla gelişiminin esas göstericilerindendir. Günümüzde uluslararası pazarlara girişin şu temel yaklaşımları kullanılmaktadır: 1) İhracat, 2) Lisans Verme, 3) Yönetim Sözleşmesi, 4) Ortak Girişim, 5) Doğrudan Yatırım vb (Perreault, Cannon ve McCarthy: 2013, 265). Uluslararası pazarlara girmek için farklı stratejiler de uygulanmaktadır. Bunlardan belli başlılarını şöyle sıralaya biliriz. 1) Etnosentrik Strateji, 2) Geosentrik Strateji, 3) Regiosentrik Strateji, 4) Polisentrik Strateji (Dilber: 2015, 18-19). Lakin uluslararası pazarlara giriş yöntem ve stratejik prensiplerini belirlemeden önce pazar araştırmaları yapılması gerekmektedir. Pazarlama araştırmasında, Stratejik Amaçlar: a) Fırsatların belirlenmesi ve yönetilmesi; b) Risklerin belirlenmesi ve yönetilmesidir. Gerekçeler: a) Pazar potansiyelinin belirlenmesi- hedef pazarın çekiciliğinin gözden geçirilmesidir; b) Pazarın değerlendirilmesi-hedef pazarın ürüne yönelik davranışının belirlenmesidir (Üstel, www.fto. org.tr/DB_INT (Erişim tarihi:04.05.2015). Konu ile ilgili gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tecrübeleri incelenmiş, özellikle çağdaş dünyanın başlıca devletleri olan G20 ve B20 üye ülkelerin belirlemiş oldukları stratejiler öne çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Pazarlama, pazar araştırmaları

Entry Methods To International Markets And Market Researches

The Globalisation determined the methods and techniques and new tactics of market researches and enrty to the international markets. Currently, transportation and communication facilities of world economy system, and carrying out the buying and selling and delivery of a product became very easily anywhere in the world are main indications of rapid development of international marketing and trade. Nowadays these main basic approaches of the entrance to the international markets are used: 1) Exports, 2) Licensing, 3) Management Agreement, 4) Joint Venture, 5) Direct Investment, etc. (Before, 2015:265). Different strategies are also used for entering international markets. The major of them are as follows: 1) Ethnocentric Strategy, 2) Geocentric Strategy, 3) Regiosentric Strategy, 4) Polycentric Strategy (Dilber, 2015: 18-19). But market researches are required before specifing strategic principles and entry methods to the international markets. In marketing research, 1) Strategic Goals: a) Identifying and Managing Opportunities; b) Identifying and Managing Risks; 2) Justifications: a) The determination of market potential - Review of the attractiveness of the target market; b) Evaluation of the market - Determination of the behavior of product of target market (Üstel , www.fto.org.tr/DB_INT., (Access date: 04.05.2015). The experience of developed and currentl developing countries related to the subject will be examined, especially the strategies defined by G20 and B20 Countries which are leading countries of the modern world, will be taken forward.

Keywords: International Marketing, market researches

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.