Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Afet Lojistiği Performansı Ve Afete Müdahale Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Orhan Küçük
Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Serkan Dilek
Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Nurten Küçük
Öğr. Gör., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Ülkemizde afetler geçmişte yaşanmış, gelecekte de bir şekilde yaşanabileceği öngörülmektedir. O yüzden afetlere karşı hazırlıklı olunmalı, afet riskleri dikkate alınarak yerleşim yerleri planlanmalı ve binalar inşa edilmeli, afetlerle bir arada yaşamak öğrenilmelidir. Afete müdahalenin hızı, kapsamı ve normalleşme süreci afete müdahale performansı olarak ele alınmaktadır. Afete müdahale ederken lojistik unsurların performansı afetlerin en az zararla atlatılmasına katkı sağlayacak ögeler olarak ifade edilebilir. Bu bakımdan lojistik performansı ile afete müdahale performansı ilişkisinin ortaya konması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; afet lojistiği performansı ile afete müdahale performansı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla, ilgili literatür esas alınarak, afete müdahale ederken gerçekleştirilen lojistik aktivitelerine ilişkin bir lojistik performans ölçeği ve afet müdahalesinin başarı göstergesine ilişkin afet müdahale performansı ölçeği geliştirilmiştir. Afete müdahale eden arama kurtarma personelinden yargısal örnekleme ile belirlenmiş 50 kişi üzerinde, yüz yüze anket yöntemi ile veriler toplanarak analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: afet lojistik performansı, Afet Lojistiği, afet müdahale performansı

Determination Of The Relationship Between Disaster Logistics Performance And Disaster Intervention Performance

Our country has experienced disasters in the past, it is envisaged in the future in a way that can be experienced. So you should be prepared for natural disasters, planned settlements and buildings must be built considering disaster risks, and disasters you should learn about living with. Speed of disaster response, scope and normalization process is taken as the response performance. The performance of the logistics elements in intervention of disasters are the items that will contribute to overcome the loss least. In this regard, relationship assessment of logistics performance with disaster intervention performance is of great importance. The aim of this study is to reveal the relationship between the logistics performance response performance. For this purpose, was developed the logistics performance scale relevant literature on the basis of logistical activities while in disaster intervention and disaster response performance scale in relation to gauge the success of interventions. For this purpose, face-to-face survey method collected the data, disaster responders, search and rescue personnel that have been identified by sampling over 50 people judgmental sampling and analyzed.

Keywords: Disaster logistics Performance, disaster intervention (response) performance, disaster logistics

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.