Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye Ve Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler Ve Doğu Anadolu Bölgesinden Türk Cumhuriyetlerine İhracat Yapan Firmaların Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Analiz

Alaattin Kızıltan
Prof. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye

Samet Topal
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Türkiye’de de 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte ihracata yönelik büyüme modeli seçilmiştir. Ancak bu yıllardan sonra Türkiye bölgeleri arasında mevcut olan bölgesel dengesizliklerin iyice arttığı gözlemlenmiştir. Türkiye bölgeleri arasında, bölgesel geri kalmışlık bakımından en geride olan Doğu Anadolu Bölgesi ihracat pazarlarına uzaklığı sebebiyle bu kalkınma hamlesinden de mahrum kalmıştır. Ancak 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Türkiye ile din, dil ve kültür ortaklığı taşıyan beş Türk Cumhuriyeti (Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan) Türkiye için yeni bir dış ticaret pazarı olmuştur. Bu noktada DAB’nin bu ülkelere coğrafi yakınlığı düşünüldüğünde, bu yakınlığın bölge için yeni bir fırsat penceresi olduğu söylenebilir. Bu çalışmada Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ilişkiler incelenmektedir. Ardından DAB’nin dış ticaret özellikleri ve bölgenin Türk Cumhuriyetleri ile dış ticaret ilişkileri incelenmektedir. Bu çalışmada son olarak DAB’den belirtilen Türk Cumhuriyetleri ile ihracat yapan firmaların karşılaştıkları sorunlara ilişkin anket çalışmasının sonuçları da değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Türk Cumhuriyetleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Dış Ticaret

Economic Relations Between Turkey And Turkish Republics And An Analysis On Problems Of Firms Which Exporting To Turkish Republics From Eastern Anatolia Region

Export-oriented growth model had choosen in Turkey with January 24,1980 decisions. But after these years it was seen that current regional imbalances increased well between the regions of Turkey. Eastern Anatolia Region which is the most behind in the terms of regional backwardness between Turkey regions, missed out from this development initiative cause of distance to export markets. After the collapse of Soviet Union five Turkish Republics (Azerbaijan, Kazakhistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirghizistan) which have religion, language and culture ownership with Turkey, has been a new foreign trade market. At this point, it has decided to closeness of Eastern Anatolia Region to these countries, it can say that this closeness is a new opportunity window for region. In this study, economic relations between Turkey and Turkish Republics are analysing. After this, it is analysing that foreign trade properties of Eastern Anatolia Region and foreign trade relations of region by Turkish Republics. Lastly in this study, it is evaluated that queationaire results related problems of firms which export to stated Turkish Republics from Eastern Anatolia Region.

Keywords: Turkey, Turkish Republics, Eastern Anatolia Region, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.