Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’nin Dış Ticaretinde Mal Ve Ülke Yoğunlaşması

Sabri Azgün
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Abdullah Takım
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Dış açık ekonomilerde, dış ticaretin rekabetçi yapısı kadar, bileşimi de dış şoklara maruz kalma riski açısından son derece önemlidir. Dış ticarette mal ve piyasa çeşitliğini yeterinde sağlayamayan ekonomiler, dış şoklara karşı daha kırılgan olacaklardır. Bir ekonomide dış ticaretin belirli mallar ve piyasalar üzerinden yapılması mal ve piyasa yoğunlaşması kavramı ile ifade edilir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de mal ve piyasa yoğunlaşmasının (veya tersi mal ve piyasa çeşitliği) boyutlarını araştırmaktır. STICK 9 mal sınıflaması temelinde, Gini-Hirschman endeksi yoluyla dış ticarete mal ve piyasa çeşitliğinin boyutu ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Mal ve piyasa yoğunlaşması, Dış Ticaret

Goods And Country Concentratıon In Turkey's Foreign Trade

In the open economy, It is also extremely important in terms of the risk of exposure to external shocks composition so long as the competitive structure of foreign trade. Economies do not provide enough of the commodity and market diversification in foreign trade, will be more vulnerable to external shocks. If an economy in foreign trade is done with certain goods and certain markets, this situation is expressed by the concept of goods and market concentration. The purpose of this study, is to investigate the extent of product and market concentration (or vice virsa product and market diversification) in Turkey. On the basis of STICK 9 goods classification, it will be revealed the dimension of goods and market diversity in foreign trade through Gini-Hirschman Index.

Keywords: Turkey, Goods and Market Concentration, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.