Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Çalışma Sermayesi Yönetiminin İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Lojistik Sektörüne Yönelik Panel Veri Analizi

Burcu Kaynar Bilen
Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye

İşletmelerin kısa dönemdeki yatırımlarını ifade eden çalışma sermayesinin toplam aktifler içerisindeki payı ve işletme kârlılığı arasındaki ilişki önemli boyutlardadır. Bu çalışmanın amacı, çalışma sermayesi yönetiminin işletme kârlılığı üzerine etkisini tespit etmektir. Çalışma sermayesi kavramını irdelemek, özellikle halka açık işletmeler açısından çalışma sermayesinin hisse senedi değerleme, işletme performansı ve kârlılığı üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada 2013-2017 yıllarını kapsayan süreçte Borsa İstanbul endeksinde 4 çeyrekte de işlem gören Lojistik sektöründe yer alan işletmelerin verileri Eviews9 programı ile panel veri analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çalışma sermayesini temsil eden alacak devir hızı, borç devir hızı, stok devir hızı ve net ticaret süresinin işletme performansıyla pozitif ilişkili olduğunu, satışlardaki büyüme ve mali duran varlıkların kârlılığa pozitif ve anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. Panel veri analizinden elde edilen bulgular neticesinde Lojistik sektöründe yer alan işletmelere ait mali verilere göre işletmelerin çalışma sermayesi yönetimi ile mali performansları arasında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Panel Veri Analizi, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Karlılık, İşletme Performansı

The Effect of Working Capital Management on Business Performance: Panel Data Analysis for Logistics Industry

The relationship between the proportion of the working capital in assets, which expresses the investments of the enterprises in the short term and the profitability of the enterprise is important. The purpose of this study is to determine the effect of the working capital management on business profitability. The study examines the concept of working capital and it is aimed to reveal the positive or negative effects of working capital on stock valuation, business performance and profitability, especially in terms of publicly traded companies. Therefore, the data of the enterprises in the logistics sector, which is also traded in 4 quarters in the Stock Exchange Istanbul Index in the period covering the years 2013-2017, is evaluated using the panel data analysis method with the Eviews9 program. According to the results of the analysis, it is seen that credit turnover, debt turnover, stock turnover and net trading period, which represent the working capital, are positevely related to business performance, sales growth and financial assets have a positive and significant effect on profitability. As a result of the findings obtained from the panel data analysis, a positive and statistically significant relationship was found between the working capital management and their financial performances according to the financial data of the enterprises in the logistic sector.

Keywords: Panel Data Analysis, Working Capital Management, Profitability, Business Performance

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.