Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Dış Ticaret Girişimcilik Niyetini Planlı Davranış Teorisi Açısından İncelemek: Bir Vakıf Üniversitesinde Potansiyel Dış Ticaret Girişimcileri Örneği

Ahmet Yağmur Ersoy
Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Metin Saygılı
Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Bu araştırmanın amacı uluslararası ticaret bölümünde öğrenim gören öğrencilerin dış ticaret girişimciliğine yönelik niyetlerini Planlı Davranış Teorisi açısından incelemektir. Bu bağlamda incelendiğinde, dış ticaret girişimcilik niyetini etkileyen ve planlı davranış teorisi açısından incelenecek olan sübjektif norm, tutum ve algılanan davranışsal kontrol değişkenlerinin dış ticaret girişimcilik niyeti üzerindeki görece etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini bir vakıf üniversitesinde lisans seviyesinde öğrenim görmekte olan uluslararası ticaret bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi benimsenerek 200 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket tekniğinden yararlanılmıştır. Dış ticaret girişimcilik niyetinin planlı davranış teorisi açısından ele alındığı bu araştırmada, analizler, AMOS 20 istatistiki analiz programı yardımıyla betimleyici ve çıkarımsal istatistikler gerçekleştirilerek ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonuçları dış ticaret girişimcilik niyetinin planlı davranış teorisiyle açıklanabildiğini göstermektedir. Ayrıca sübjektif norm, algılanan davranış ve tutumun dış ticaret girişimciliği üzerindeki etkileri dikkate alındığında, sübjektif normun istatistiki açından anlamlı etkiye sahip olmadığı, algılanan davranışsal kontrol ve tutumun etkisinin ise istatistiki açıdan anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dış ticaret girişimcilik niyeti üzerindeki anlamlı etkiye sahip olan algılanan davranışsal kontrol ile tutumun görece etkisi incelendiğinde algılanan davranışsal kontrolün etkisinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret Girişimciliği, Planlı Davranış Teorisi, Dış Ticaret

A Study On Foreign Trade Entrepreneurship Intention In Terms Of Planned Behaviour Theory: A Case Of Potential Foreign Trade Entrepreneurs In A Foundation University

The aim of this study is to investigate foreign trade entrepreneurship intention of international trade students according to Planned Behaviour Theory. In this context, the goal is to reveal relative impact of subjective norm, attitude and perceived behavioural control variables on foreign trade entrepreneurship intention. Study sample comprises foreign trade students at bachelor degree from a foundation university. Study sample were gathered from 200 students through convenience sampling method, one of the non-probability sampling methods. Data collection technique of the study is face to face interview. In this study dealing with foreign trade entrepreneurship intention in terms of planned behaviour theory, analysis was carried out by revealing descriptive and deductive statistics with the help of AMOS 20 statistical analysis program. Study results indicate that foreign trade entrepreneurship intention might be explained by planned behaviour theory. Moreover; considering the impacts of subjective norm, perceived behaviour and attitude on foreign trade entrepreneurship, it was concluded that subjective norm has no statistically significant effect while perceived behavioural control and attitude are statistically significant. A study of relative effect of perceived behavioural control and attitude on foreign trade entrepreneurship intention indicates that the effect of perceived behavioural control is stronger.

Keywords: Foreign Trade Entrepreneurship, Planned Behaviour Theory, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.