Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: OECD Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi

Hatice Armutcuoğlu Tekin
Arş. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Kurtuluş Bozkurt
Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelendiğinde ampirik çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bazı çalışmalara göre (Blomström, Lipsey ve Zejan (1994), Campos ve Kinoshita(2002), Merlevede ve Schoors(2004) vb.) doğrudan yabancı sermaye yatırımları ekonomik büyümeyi etkilemekteyken; Hansen ve Rand(2004) 'e göre ekonomik büyümenin de doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde etkisi vardır. Lyrodi vd.(2004) ise iki değişkenin ilişkisiz olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve büyüme ilişkisi, 22 adet OECD ülkesi için 1984-2015 yıllarını kapsayan zaman aralığında yapısal kırılmaları dikkate alan Westerlund panel eşbütünleşme yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Sonuç olarak iki değişken arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Bu ilişkiye göre ülkelerin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını kendi ülkelerine çekmek için uyguladıkları politikalar ve doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapan çok uluslu şirketlerin tercihlerini etkileyen faktörler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Panel Veri Analizi, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ekonomik Büyüme

Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Panel Data Analyses for OECD Countries

When the relationship between foreign direct investment and economic growth is examined, empirical studies have shown different results. While some studies (Lipsey and Zejan (1994), Campos and Kinoshita (2002), Merlevede and Schoors (2004), etc.) show that foreign direct investment affects economic growth, according to Hansen and Rand (2004), economic growth also has an impact on foreign direct investment. Lyrodi et al. (2004) concluded that the two variables are irrelevant. The relationship between foreign direct investment and growth in this study was explored by using the Westerlund panel cointegration method, taking structural breaks in the time span covering 1984-2015 for 22 OECD countries. As a result, it was determined that there has been a cointegration relation between two variables. By this relationship, it was examined that the policies applied by the countries to attract foreign direct investment to their countries and the factors affecting the preferences of multinational companies making foreign direct investment.

Keywords: Economic Growth, Foreign Direct Investment, Panel Data Analysis

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.