Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Finansal Dışa Açıklık İle Finansal Performans İlişkisi: Ulaştırma ve Depolama Sektöründe Bir Uygulama

Cebrail Meydan
Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Seyhan Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Cihan Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, Ardahan, Türkiye

Türkiye’de mali serbestleşme olgusuyla birlikte ortaya çıkan finansal dışa açıklık, net uluslararası sermaye girişi ile net uluslararası sermaye çıkışı toplamının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ’ya oranlanmasıyla hesaplanan önemli bir ekonomik ve finansal göstergedir. Çalışmanın amacı; Türkiye’deki 1996-2016 yılları arasındaki finansal dışa açıklık ile Ulaştırma ve Depolama Sektörünün finansal performansı arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Söz konusu yıllardaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’ndan elde edilen dönem sonu sektör bilançoları ışığında literatürde en çok kullanılan finansal performans ölçütleri olarak kabul gören oranlar (rasyolar) edinilmiş ve Dünya Bankası veri tabanından elde edilen finansal dışa açıklık oranları ile VAR Modeli yardımıyla analiz edilmiştir. Finansal dışa açıklık ile likidite, borçlanma, faaliyet, karlılık ve karşılama oranları grubunda yer alan finansal rasyoların birçoğu arasında eş bütünleşmeye ve uzun dönemli ilişkiye ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Dışa Açıklık, Finansal Performans, Ulaştırma ve Depolama Sektörü

The Relationship with Financial Performance and Financial Openness: An Application In Transportation and Storage Sector

The financial openness cases occur with financial liberalization in Turkey, calculated ratio of the total net capital outflow of international capital inflows to net international Gross Domestic Product is an important economic and financial indicators. Purpose of the study; to determine the releationship with financial openness between the years of 1996- 2016 in Turkey and Transportation- Storage Sector’s financial performance. Obtained sector balance sheets rates of those years from Central Bank of the Republic of Turkey. As the most widely used financial performance measures in the literature in the light of (ratios) acquired and financial openness are obtained from the World Bank database analysis with the help of VAR Model. Co-integration and long-term relationship have been achieved between financial openness and most of the financial ratios in the group of liquidity, borrowing, activity, profitability and coverage rates.

Keywords: Transportation and Storage Sector, Financial Openness, Financial Performance

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.