Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Pygmalion Etkisi ve Öz Yeterlilik İlişkisi: İnsan Kaynakları Yöneticileri Örneği

Fatma Zehra Yıldız
Arş. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Beklentilerin insanlar üzerindeki etkileri geçmişten günümüze pek çok araştırmaya konu olmuştur. Pygmalion etkisi, beklentilerin davranışlar üzerindeki mucizevi geri dönüşümünü esas alan bir kavram olarak yönetim çalışmalarında kendine yer edinmiştir. Yöneticilerin, yüksek beklentilerinin çalışanların performansları üzerinde olumlu etkisinin olduğu düşünülmektedir. Tüm bunlardan hareketle araştırmanın ana amacı, Pygmalion etkisi ve öz yeterlilik ilişkisini inceleyerek insan kaynakları yöneticilerinin liderlik özelliklerini ortaya koyabilmektir. Bu çerçevede araştırmada, “Pygmalion etkisi ve öz yeterlilik arasında nasıl bir ilişki vardır?” sorusuna cevap aranmıştır. Kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılan insan kaynakları yöneticileriyle yarı yapılandırılmış mülakat yapılarak veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, yüksek öz yeterliliğe sahip İK yöneticileri ve astları arasında Pygmalion etkisi olduğu görülmüştür. Yönetici davranışları incelediğinde, geri bildirim unsurunun ast-yönetici ilişkisinde anahtar rol oynadığı tespit edilmiştir. Pygmalion etkisinin önemli bir bileşeni olan geri bildirim, İK yöneticileri tarafından motivasyon aracı olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pygmalion Etkisi, Öz Yeterlilik, İnsan Kaynakları Yöneticileri

Pygmalion Effect and Self-Efficacy Relationship: The Case of Human Resources Managers

The effects of the expectations on people have been subject to many researches from past days. The Pygmalion effect has gained ground in management studies as a concept based on the miraculous recycling of expectations on behaviours. It is believed that high expectations of managers have a positive effect on the performance of employees. From this point of view, the main purpose of the research is to be able to find out the leadership qualities of human resource managers by examining Pygmalion effect and self-efficacy relationship. Research question: How is relationship between Pygmalion effect and self-efficacy? A semi structured interview has been made with human resources managers who have been contacted using the technique of snowball sample. Gained datas have been assessed with content analysis. As a result, Pygmalion effect has been found between highly self-sufficient HR managers and subordinates. When reviewing manager behaviors, it was determined that the feedback element plays a key role in the sub-manager relationship. Feedback, an important component of the Pygmalion effect, is seen as a motivation tool by HR managers.

Keywords: Pygmalion Effect, Self-Efficacy, Human Resources Managers

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.