Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Standardization: Big Obstacle On the Way of the Industry 4.0

Kevser Yılmaz
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Aşkın Özdağoğlu
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Fourth Industrial revolution will beget the disruptive changes in the whole production systems. Smart networks, flexibility systems, individualized production, resource and energy efficiency are some of the changes and benefits of Industry 4.0. Whereas, besides them, there are many challenges such as standardization, complexity, security, reliability etc. which will wait to Industry 4.0. Standardization is the common obstacle of fourth industrial revolution. Various systems, models, methods, languages so on. can be given as examples of areas which require standardization. Universal models and languages should be developed and accepted by different firms. Hardware, software and communication standardization should be invented in order to deal with the different smart devices configurations, systems and networks in smart factory environment. Moreover, a standard protocol should be developed in order to storing, connecting and managing varied connections between devices and systems. Furthermore, standard models to describe autonomous systems, standard performance evaluation systems and benchmarking criteria should be invented. Moreover, data privacy, information sharing policy change countries to countries, firms to firms. Each systems and devices can utilize diverse data privacy, information sharing and security policy. All systems, network, smart product must be contemporaneously planning, coordinating, forecasting and networked environment. So that standard models, systems, languages, models, protocols and privacy policy should be developed, accepted and implemented. The ambition of this paper to identify common standardized required areas of the industry 4.0 and to create awareness and contribute to fastness of revolution through giving possible solutions and advices.

Keywords: Industry 4.0, Standardization, Challenge

Standardizasyon: Sanayi 4.0 Yolunda Büyük Engel

Dördüncü Sanayi devrimi, tüm üretim sistemlerinde yıkıcı değişikliklere neden olacaktır. Akıllı ağlar, esnek sistemler, kişiselleştirilmiş üretim, kaynak ve enerji verimliliği, Endüstri 4.0'ın neden olduğu bazı değişiklikler ve avantajlardır. Bunların yanı sıra, Endüstri 4.0’ı standardizasyon, karmaşıklık, güvenlik, güvenilirlik gibi pek çok zorluk beklemektedir. Standardizasyon dördüncü sanayi devriminin ortak engelidir. Çeşitli sistemler, modeller, yöntemler, diller. standardizasyon gerektiren alanların örnekleri olarak verilebilir. Evrensel modeller ve diller farklı firmalar tarafından geliştirilmeli ve kabul edilmelidir. Akıllı fabrika ortamında farklı akıllı cihaz konfigürasyonları, sistemleri ve ağları ile ilgilenmek için donanım, yazılım ve iletişim standardizasyonu icat edilmelidir. Ayrıca, cihazlar ve sistemler arasındaki çeşitli bağlantıları saklamak, bağlamak ve yönetmek için standart bir protokol oluşturulmalıdır. Dahası, otonom sistemleri, standart performans değerlendirme sistemlerini ve kıyaslama kriterlerini tanımlayan standart modeller icat edilmelidir. Ayrıca, veri gizliliği, bilgi paylaşımı politikası ülkelerden ülkelere, firmalardan firmalara değiştirmektedir. Her sistem ve cihaz, farklı veri gizliliği, bilgi paylaşımı ve güvenlik politikası kullanabilmektedir. tüm sistemler, ağ, akıllı ürün, eş zamanlı olarak planlama, koordinasyon, tahmin ve ağ ortamında olmalıdır. Böylece standart modeller, sistemler, diller, modeller, protokoller ve gizlilik politikası geliştirilmeli, kabul edilmeli ve uygulanmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Endüstri 4.0’ın standartlaştırılması zorunlu olan ortak alanları tespit ederek farkındalık yaratmak ve olası çözüm ve tavsiyeleri vererek devrimin hızlanmasına katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Zorluk, Standardizasyon, Endüstri 4.0

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.