Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tedarikçi Performansının Perakendeci Memnuniyet Ve Sadakat Algısı Üzerine Etkisi: İlaç Sektöründe Ampirik Bir Çalışma

Dursun Kırmemiş
Öğr. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Hanifi Murat Mutlu
Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Bu çalışma perakendecilerin tedarikçi performansına yönelik algılarının tedarikçi memnuniyeti ve sadakati üzerine etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Operasyonel ve ilişkisel olarak ele alınan tedarikçi performansının, memnuniyet ve sadakat davranışını nasıl etkilediği, çalışmanın temel problemdir. Çalışmada ikinci olarak, tedarikçi performansının perakendecinin firma performansı ile ilişkisi incelenmektedir. Perakende sektöründe firmaların farklı tedarik kaynaklarına sahip olmaları nedeniyle performans, memnuniyet ve sadakat değişkenleri arası bağıntıların incelenmesi hem teorik hem de operasyonel açıdan önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında, ilgili yazın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde taranarak araştırma değişkenlerinin ölçümü için kullanılabilecek ölçekler incelenerek uygun ölçüm araçları belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak tam yapılandırılmış anket formu yüz yüze uygulanmış ve veriler Gaziantep il merkezinde faaliyet yürüten 215 eczaneden kolayda örnekleme yöntemi ile araştırmaya katılmayı kabul eden firmalardan elde edilmiştir. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları değişkenler arası anlamlı ilişkilere işaret etmekte olup çalışma, elde edilen bulguların tartışılması ile son bulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sadakat, Memnuniyet, Tedarikçi Performansı, Operasyonel Performans, İlişkisel Performans

The Effect of Supplier Performance on Retailer Satisfaction and Loyalty Perception: An Empirical Study in Pharmaceutical Sector

This study aims to research the effect of perceptions of retailer intended for supplier performance on satisfaction and loyalty behavior of retailer. The main problem of studying how supplier performance, which is dealt with operationally and relationally, affects satisfaction and loyalty behavior. Secondly, The relationship between supplier performance and the retailer’s firm performance is examined. It is both theoretical and operationally important to examine the relationships among performance, satisfaction, and loyalty variables, on the ground of having distinct supply sources of the firms in the retail sector. In the scope of this study, suitable measurement tools have been determined by examining the scales that can be used for measurement of research variables by scanning the related literature at both national and international level. A fully structured questionnaire was applied face to face and data were collected from 215 pharmacists operating in the city center of Gaziantep who accepted to participate in the survey with convenience sampling method. Correlation analyzes were used to test research hypotheses. The results of the research indicate significant relationships between the variables and the study concludes with the discussion of the findings.

Keywords: Supplier Performance, Operational Performance, Relational Performance, Satisfaction, Loyalty

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.