Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

The Efficiency of World Seaborne Dry Bulk Transportation

Abdullah Açık
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Esra Baran
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

The maritime sector is a capital intensive sector both in terms of liner and tramp shipping. Unlike liner market, the tramp market is similar to that of the perfect competition market, so entry to and exit from the market is relatively easy. This relative ease allows more players to involve in the market and therefore large fluctuations have often occurred in the market. This situation causes inefficiency especially in dry bulk transportation. In this context, the purpose of this study is to determine the historical efficiency of the world dry bulk cargo transportation. The data set used in the study consists of annual observations covering the years 1980 and 2016. Both the input-oriented and output-oriented CCR models of data envelopment analysis (DEA) were used to determine efficiency of world seaborne dry bulk transportation. The projection values of the analysis were also used for interpretation of the results. As inputs, the world dry bulk cargo fleet and world gross domestic products (GDP) variables were selected, and the total amount of major dry bulk cargo transported in the world was selected as the output. According to the results of the study, it was found that major bulk cargo transportation in the world was efficient between 2004 and 2008, after which the efficiency decreased due to the increasing fleet and the slow economic growth. In addition, in recent years, the efficiency is at 86% level, and according to the projection values, it is necessary to increase the amount of cargo carried by 16% or to decrease dry bulk fleet by 14% in order for dry bulk transportation to be efficient.

Keywords: Fleet, Efficiency, Economy, Dry Bulk Transportation

Dünya Deniz Yoluyla Kuru Dökme Yük Taşımacılığının Etkinliği

Denizcilik sektörü hem düzenli hat hem de düzensiz hat taşımacılığı açısından sermaye yoğun bir sektördür. Düzenli hat taşımacılığından farklı olarak, düzensiz hat taşımacılığı tam rekabet piyasasına benzer yapıdadır ve bu yüzden piyasaya giriş ve çıkışlar göreceli olarak kolaydır. Bu göreceli kolaylık, daha fazla oyuncunun piyasayla ilgilenmesine olanak sağlar ve bu yüzden piyasada büyük dalgalanmalar gözlenir. Bu durum özellikle kuru dökme yük taşımacılığında etkinsizliğe neden olur. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı dünya kuru dökme yük taşımacılığının tarihsel etkinliğini tespit etmektir. Çalışmada kullanılan veri seti 1980 ve 2016 yılları arasını kapsayan yıllık gözlemlerden oluşmaktadır. Dünya kuru dökme yük taşımacılığının etkinliğini tespit etmek için hem girdi odaklı hem de çıktı odaklı veri zarflama analizi (VZA) modelleri kullanılmıştır. Analizlerin projeksiyon değerleri de sonuçların yorumlanması için kullanılmışlardır. Girdi olarak, dünya kuru dökme yük filosu ve gayri safi yurt içi hâsıla (GSYİH) değerleri, çıktı olarak ise dünyada taşınan toplam ana kuru dökme yük tonaj miktarı seçilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, dünya ana kuru dökme yük taşımacılığı 2004 ve 2008 yılları arasında etkindir, ancak daha sonra etkinlik artan filo hacminden ve yavaş ekonomik büyümeden dolayı düşmüştür. Ek olarak, son yıllarda etkinlik oranı %86’dır, ve projeksiyon değerlerine göre, kuru dökme yük taşımacılığının etkin olabilmesi için taşınan kuru yük miktarının %16 artması veya kuru dökme yük filosunun %14 azalması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Filo, Etkinlik, Ekonomi, Kuru Dökme Yük Taşımacılığı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.