Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türk Dünyası Ülkelerinin Dış Ticaret Performans Faktörlerinin Ağırlıklandırılması

Selçuk Korucuk
Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye

Eda Bozkurt
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Fatma Gül Yazıcılar
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Gelişen küreselleşme ve ekonomik entegrasyonlar, ekonomileri birbirlerine bağımlı ve dış gelişmelere daha duyarlı hale getirmiştir. Bu duyarlılık, ülkelerin dış ticaretlerinin daha önemli hale gelmesini sağlamıştır. Dış ticaret ülkelerin makroekonomik yapılarındaki büyüme, enflasyon, işsizlik gibi reel değişkenleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada ülkelerin dış ticaret performanslarına etki eden kriterler belirlenmiştir. Daha sonra bu kriterler ağırlıklandırılmıştır. Analiz için çok kriterli karar verme yöntemlerinden Entropi Ağırlık Yöntemi seçilmiştir. Analiz sonuçları, ülkelerin dış ticaret performansında en önemli ana kriterlerin işsizlik ve ithalat olduğunu göstermiştir. Bu kapsamda nispeten diğer önemli ana kriterler büyüme ve enflasyon olarak belirlenmiştir. Öte yandan en az öneme sahip ana kiriterin ise ihracat olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Entropi Ağırlık Yöntemi, Türk Dünyası Ülkeleri, Dış Ticaret

Weighting Foreign Trade Performance Factors of Turkish World Countries

Developing globalization and economic integration have made economies more dependent on each other and more sensitive to external developments. This sensitivity has made the countries foreign trade become more important. Foreign trade is effective on real variables such as growth in macroeconomic structures of countries countries, inflation and unemployment. In this study, the criteria affecting foreign trade performances of the countries were determined. Then, these criteria were weighting. Entropy Weight Method was chosen which one of the most criterion decision method for analysis. The results of the analysis show that the most important criteria in countries foreign trade performance are unemployment and imports. In this context, other important key criteria are growth and inflation. On the other hand, it has been determined that the main criteria with less important is export.

Keywords: Entropy Weigh Method, Multi Criteria Decision Making, Turkish World Countries, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.