Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye ve Moğolistan Arasındaki İlişkilerin İktisadi Analizi

Orhan Çoban
Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Ayşe Çoban
Öğr. Gör., Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Choisurendorj Erdenebulgan
Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Bu çalışmada, Moğolistan ekonomisinin temel makroekonomik göstergelerinin incelenmesi ve Türkiye ile dış ticaret ilişkilerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Moğolistan, 1990’lı yılların ilk yarısındaki istikrarsız dönemin ardından 1996-2000 döneminde serbest piyasa ekonomisine geçişi sağlayan önemli reformlar gerçekleştirerek, güçlü bir ivme kaydetmiştir. 1995’te %6, 1996-1999 döneminde ortalama %3,5 düzeyinde büyüme kaydeden Moğolistan, 1997’de Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmuştur. 1990’lı yılların sonunda Asya ve Rusya’daki finansal krizden olumsuz etkilenen Moğol ekonomisi 2000’li yıllarda yüksek büyüme oranlarına ulaşmıştır. Moğolistan tarım, hayvancılık, hizmetler ve madenciliğe dayalı bir ekonomiye sahiptir. GSYİH içindeki en büyük pay madenciliğe aittir. 2015 yılında madenciliğin GSYİH içindeki payı % 17.6, toptancılık ve perakende sektörün payı % 16.7 ve tarım, avcılık ve hayvancılık sektörünün payı ise % 13.4’tir. Türkiye-Moğolistan ticaret ilişkileri analiz edildiğinde ise 2005-2016 döneminde Türkiye’nin Moğolistan’a ihracatında sürekli bir artış trendi tespit edilirken, Moğolistan’ın ihracat rakamlarında önemli değişim olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Moğolistan, İktisadi Analiz, Dış Ticaret

Economic Analysis of the Relationship between Mongolia and Turkey

In this study, the main macroeconomic indicators of Mongolia's economy were aimed to examine and analysis of foreign trade relations with Turkey. After an unstable period in the first half of the 1990s, Mongolia has made a strong impetus, achieving major reforms in the free market economy in the period 1996-2000. Mongolia grew by 6% in 1995 and 3.5% on average in the period 1996-1999, becoming a member of the World Trade Organization in 1997. The Mongolian economy, adversely affected by the financial crisis in Asia and Russia at the end of the 1990s, achieved high growth rates in the 2000s. Mongolia has an economy based on agriculture, animal husbandry, services and mining. The largest share in GDP belongs to mining. In 2015, the share of mining in the GDP is 17.6%, the share of wholesale and retail sector is 16.7% and the share of agriculture, hunting and livestock sector is 13.4%. Turkey-Mongolia trade relations are analyzed when determining the period 2005-2016 was a continuous upward trend in Turkey's exports to Mongolia, it was determined that no significant changes in Mongolia's export figures.

Keywords: Economic Analysis, Mongolia, Turkey, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.