Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’nin İhracatının Bölgesel ve Sektörel Dağılımı

Ayşe Çoban
Öğr. Gör., Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Türkiye 1980 yılından itibaren ithal ikameci sanayileşme politikasından ihracata dayalı sanayileşme politikasını tercih etmeye başlamıştır. İhracat rakamları ve buna bağlı olarak dış ticaret dengeleri aynı zamanda ülkelerin rekabet gücü göstergesi olarak da dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda ihracatın sektörel ve bölgesel dağılımlarının analiz edilerek, ihracatı artırıcı çözüm önerilerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasından itibaren Türkiye’nin ihracatının sektörel ve bölgesel dağılımının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Analizlerde 1996-2017 dönemi dikkate alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre incelenen dönemde en fazla ihracat 157 milyar dolar ile 2014 yılında gerçekleşmiştir. İhracatta en yüksek negatif değişim oranı 2009 yılında olmuştur. En yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına 2001 yılında ulaşılmıştır. En fazla ihracatın yapıldığı ülkeler ise sırasıyla Almanya, İngiltere, BAE, Irak ve ABD olmuştur. Diğer taraftan en fazla ihracatın yapıldığı iller İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Ankara olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Gümrük Birliği, İhracat, Dış Ticaret

Regional and Sectoral Distribution of Exports in Turkey

Turkey has started to choose the export-oriented industrialization policies of import substitution industrialization policies since 1980. The export figures and accordingly the foreign trade balances are also taken into consideration as the competitiveness indicator of the countries. Within this scope, it is important to analyze the sectoral and regional distributions of exports and to pass on the imagination of export proposals. In this study, Turkey's exports from the Customs Union agreement with the European Union aimed to analyze the sectoral and regional distribution. The period of 1996-2017 was taken into account in the analyzes. According to the analysis results, the highest amount of exports in the period examined was realized in 2014 with 157 billion dollars. The highest negative rate of change in exports was in 2009. The highest export import coverage rate was reached in 2001. The countries with the highest exports were Germany, England, UAE, Iraq and USA respectively. On the other hand, the most exported provinces are Istanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli and Ankara.

Keywords: Foreign Trade, Turkey, Export, Customs Union

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.