Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İş Modellerinin Teknoloji ve Tüketici Temelli Dönüşüm Sürecine Yönelik Bir Yaklaşım Önerisi

Selen Öztürk
Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Erdem Özkan
Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bilgi ve iletişim teknolojileri ve ağa bağlı teknolojilerin gelişimi ile birlikte iş modelleri günümüzde bir dönüşüm sürecindedir. Tüketiciler ve işletme-tüketici arasındaki değişim süreci içerisinde rol alan kişi, kurum ve sistemler de bu dönüşüm içerisinde yer almaktadır. Günümüz pazarlama anlayışının temelini tüketici istek ve ihtiyaçları ve tüketicilere sunulacak deneyimler oluşturmaktadır. Bundan hareketle işletmeler ve değişim sürecindeki tüm aracılar, tüketici tatmini ve tüketici deneyimlerinin iyileştirilmesi üzerine anlayışlarını geliştirmek ve faaliyetlerini yönlendirmek durumundadır. İşletmeler tüketici istek ve ihtiyaçları tatmini noktasında çeşitli aracı işletmelerin ve tedarikçilerin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan işletmelerin tedarikçiler ve aracı kuruluşlarla oluşturacağı işbirliği sistemi ve eşgüdüm, tüketici beklentilerinin karşılanmasında önemli bir konu durumundadır. Özellikle ağa bağlı teknolojiler vasıtasıyla gerçekleşen ticarette tarafların yüz yüze gelmemesi bu işbirliği sisteminin önemini daha kritik konuma taşımaktadır. Bu noktada işletme, aracılar ve sonuçta tüketiciler arasında tarafların tatminini maksimize edecek modellerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun temelinde her tarafın beklentilerini ve tatminini değerlendirebilecek bir anlayış ortaya konulmalıdır. Buradan hareketle bu çalışmada, başta mobil teknolojiler olmak üzere mevcut gelişmeler dikkate alındığında inovasyonun tarafların her biri açısından önemini göz önünde bulunduran bir anlayışın tasarımına ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir. Söz konusu anlayış tasarımı sürecinde, tarafların günümüzdeki ve gelecekteki potansiyel dönüşümü açısından baskın özelliklerini dikkate almak gerekmektedir. Taraf bazlı değerlendirildiğinde; işletmelerin tedarik, üretim ve depolama süreçlerindeki denge, kaynakların istikrarlı kullanımı, insan gücünün etkinliği, teknoloji adaptasyonu, yönetsel anlayış yapısının dönüşüm güçlüğü; aracı kuruluşların lojistik imkan ve kabiliyetlerinin optimizasyonu, iç rekabetlerindeki yoğunluk ve hizmet kalitesinin artan önemi; ve tüketicilerin ise teknoloji kullanımındaki artış, hızlı şekilde beklentilerinin karşılanması isteği, güven seviyelerindeki azalma eğilimi, sadakat seviyelerindeki istikrarsızlık ve alternatiflere kolaylıkla kayabilme vb. durumlarının öncelikle göz önünde bulundurulması gerektiği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmanın amacı teknoloji ve inovasyon temelinde işletmeler, aracı kuruluşlar ve tüketici arasındaki beklenti, tatmin ve sürdürülebilirlik denkleminde istikrarı sağlayabilecek bir anlayışın temellendirmesine yönelik bir önerme sunmak olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Kanal Yönetimi, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Değişen Tüketici Eğilimleri, Tüketici Tatmini, Lojistik

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 54-55

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.