Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İşletme Yöneticilerinin Tersine Lojistiğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Malatya Organize Sanayi Örneği

Mevlüt Türk
Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye

Kadir Keke
İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye

Mustafa Deste
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye

Teknolojinin insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, tüketim ve atık miktarının artmasına, doğal kaynakların azalmasına, çevre kirliliğinin önemli boyutlara ulaşmasına sebep olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte çevrenin korunması ve atıkların değerlendirilmesi işletmelerin karşısına başta yasal zorunluluk olarak çıkmış, toplumların çevrenin korunması konusunda bilinçlenmesi ile birlikte müşteri memnuniyeti açısından da son derece önemli bir hale gelmiştir. Bu durum lojistik alanında ise genel olarak geri dönüşüm, yeniden işleme ve imha süreçlerini içine alan toplama, depolama ve taşıma faaliyetlerini ifade eden tersine lojistik kavramının önem kazanmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, işletme yöneticilerinin tersine lojistiğe bakış açılarının değerlendirilmesine ve işletmelerin tersine lojistik ile ilgili uygulamalarına yönelik tanımlayıcı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, öncelikli olarak tersine lojistik kavramının kapsamına yönelik teorik bir çerçeve oluşturularak ülke, toplum, çevre ve işletmeler için tersine lojistiğin önemi ortaya konulmuş ve ülkemizdeki terine lojistik uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında ise Malatya Organize Sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan 110 işletmenin yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında işletme yöneticilerinin, tersine lojistiği hangi düzeyde çevreye ve topluma karşı sosyal bir sorumluluk olarak gördüğü; ters lojistiğin işletmelere çevreci bir imaj kazandırma ve bu imajın bir reklam aracı olarak kullanılabilme durumuna nasıl baktıkları; tersine lojistiğin rekabet avantajı, müşteri memnuniyetine katkı ve işletme ekonomisine fayda sağladığı düşüncelerine katılım durumları değerlendirilerek yöneticilerin demografik özellikleri ve işletmelerin temel bazı özellikleri açısından farklılık gösterip göstermedikleri analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tersine Lojistik, Yönetici Bakış Açısı, Malatya, Malatya Organize Sanayi

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 61

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.