Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yeşil Lojistik Yönetimi Uygulamalarının Çevresel Performansa Etkisi: Türkiye’nin En Büyük 1000 İşletmesi (İSO-1000) Örneği

Ebru Demirci
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Kağan Tanrıverdi
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Şirketlerin son yıllarda faaliyetlerinde yaptıkları yeşil düzenlemeler ile bu düzenlemelerin sağladıkları katkıların çok tartışıldığı yeni bir dönemden geçmekteyiz. Bu dönemde literatür açısından araştırmalar ve tartışmalar da yoğun olarak yapılmakta ve birikim ve ilerleme sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada yeşil uygulamaların performans üzerindeki etkisi ISO 1000 ölçeğinde incelenmiştir. Bu çalışmada amaç, yeşil lojistik yönetimi uygulamaların işletmelerin çevresel performansları arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda oluşturulan temel hipotez, “prosedürel esaslı, değerlendirme esaslı, ortak esaslı yeşil lojistik yönetimi ve genel çevresel lojistik yönetimi uygulamaları ile çevresel performans arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu” biçimindedir. Araştırmanın ana kütlesini, İstanbul Sanayi Odası’nın geleneksel olarak yayınladığı İSO – 1.000 listesi oluşturmaktadır. Ülkemizin en büyük 1.000 olarak nitelendirilebilecek işletmelerin seçilmesinin temel nedeni, kurumsallaşma ve çevreye duyarlılık anlamında diğer işletmelerin önüne geçtikleri varsayımına dayanmaktadır. Bu çerçevede, araştırmada herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmamış, bağlantı kurulan 1.000 işletmeden çalışmaya katılmayı kabul eden 269 işletmeye ölçek gönderilmiş ve geri dönüş sağlanmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde çevresel performans ile yalnızca ortak esaslı yeşil lojistik yönetimi uygulamaları arasında, düşük düzeyli bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Yasal düzenlemelerin yoğun olarak oluşturulamamasından kaynaklanan bu durumun performanslar üzerinde etkisi yasal zorunluluklarla beraber artması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Lojistik, Lojistik Yönetimi, Çevresel Performans

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 51

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.