Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Havayolu Taşımacılığının Turizm İle İlişkisinin Önemi

Muhammed Ensar Yalçın
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Tarih boyunca her insanın içinde bir uçma hayali ve yeni yerleri keşfetme arzusu her daim var olmuştur. Bu hayalin de kuşlardan geldiği bilinen bir gerçektir. İnsanlar, için-deki merak duygusunun peşinden giderek hayallerini gerçekleştirebilmek için uçabilmelerini sağlayacak kuşların kanatlarına benzer araçlar yapmaya çalışmışlardır. Bu doğrultuda Osmanlı’da yaşamış Müslüman Türk Bilgini Hazarfen Ahmet Çelebi, Alim İsmail Cevheri’den esinlenerek 1632 yılında kuş kanatlarına benzer bir araçla Galata Kulesi`nden atlamış ve 3358 metre uzaktaki Doğancılar bölgesine kadar uçmuştur. Bu uçuş onun tarihte bilinen ilk uçan insan olmasını sağlamıştır. Pilatre Rozier’in 1783 tarihinde hidrojen balonuyla yaptığı uçuş ise, hidrojen balonunun tarihte bilinen ilk hava taşıtı olmasını sağlamıştır. Wilbur ve Orville Wright kardeşler tarafından 20’nci yüzyılın başlarında 1903 yılında havadan ağır, motorlu ve kontrol edilebilir bir araçla gerçekleşen uçuş ise havacılık tarihinin dönüm noktası olmuştur. Geçmişten günümüze kadar artarak devam eden bu çalışmalar neticesinde sayısız hata yapılmış ancak yapılan her yanlışta bir doğru bulunmuş bu da havacılık kavramın doğmasını sağlamıştır. Havacılık kavramının doğmasıyla havacılık sektörü gelişmeye başlamış, uluslararası sınırlar ortadan kalkmış ve tüm dünya tek bir ülke gibi bir konuma ulaşmıştır. Bu sayede ülkeler arasında mal ve hizmet ticareti artmış ve uluslararası turizm olgusu tüm dünyada değer kazanmıştır. Küresel anlamda havayolu taşımacılığı, ülkelerin ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesine katkıda bulunarak ekonomik kalkınma, turizm, istihdam ve işletmeler arasındaki rekabet açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayrıca uluslararası ticaretin teşvik edilmesi ve ülkeye yatırım yapılmasının başlıca faktörlerindendir. Ek olarak havayolu taşımacılığının diğer taşıma türlerine göre daha hızlı ve güvenli olması insanların seyahat etme ihtiyaçlarını tetikleyerek kültürel paylaşımları arttırmış ve tüm dünyada turizm olgusunun oluşmasını sağlamıştır. İnsanlar yaşadıkları yerlerden başka yerlere ticari amaçlı, dini inançlardaki farklılıklar, sağlık problemleri, eğitim ve spor amaçlı gibi birçok sebep-ten seyahat etmektedir. Böylesi bir durumda müşteri memnuniyeti havayolu taşımacılığı ve turizm sektörü için hayati derecede önemli bir konudur. Bu sebeple havayolu taşımacılığıyla turizm sektörü arasında ciddi bir etkileşim vardır. Bu çalışma da havayolu taşımacılığının daha iyi anlaşılabilmesi için havacılığın tarihsel gelişiminden bahsedilerek havayolu taşımacılığı ve turizm olgusunun ortaya çıkı-şı açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Dünya Bankası’ndan yıllık veriler alınarak, havayolu taşımacılığı ile uluslararası taşınan yolcuların ve havayolu yolcu taşıma kalemlerine yapılan uluslararası turizm giderleri ve uluslararası turizm gelirleri Türkiye, Almanya, Fransa, Portekiz ve Avustralya ülkeleri baz alınarak incelenmiş ve beş ülke karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, havayolu taşımacılığına yapılan yatırımların arttırılmasını sağlayarak ülke ekonomisi ve tanıtımı için havayolu taşımacılığıyla turizm sektörünün birlikte düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak devlet, işletme ve müşterilerin ortak hareket etmesini sağlamaktır. Anahtar Kelimeler: Havacılık, Havayolu Taşımacılığı, Turizm Olgusu

Anahtar Kelimeler: Havayolu Taşımacılığı, Turizm Olgusu, Havacılık

The Importance of the Relationship between Airline Transportation and Tourism

Throughout history, every person has always had a dream of flying and a desire to discover new places. It is a known fact that this dream also comes from birds. In pursuit of their curiosity, people tried to make tools similar to the wings of birds to enable them to fly in order to realize their dreams. In this direction, Muslim Turkish scholar Hazarfen Ahmet Çelebi, who lived in the Ottoman Empire, was inspired by Alim İsmail Cevheri and jumped from the Galata Tower in 1632 with a vehicle similar to bird wings and flew to Doğancılar area, which is 3358 meters away. This flight made him the first known flying person in history. Pilatre Rozier's flight with the hydrogen balloon in 1783 made the hydrogen balloon the first known aircraft in history. The flight, which was realized by the brothers Wilbur and Orville Wright in 1903 at the beginning of the 20th century, with a heavier than air, motorized and controllable vehicle, was the turning point in aviation history. As a result of these studies, which have been increasing from the past to the present, countless mistakes have been made, but each mistake has been found to be right, which has led to the birth of the aviation concept. With the emergence of the concept of aviation, the aviation sector has begun to develop, international borders have disappeared and the whole world has reached a position like a single country. In this way, the trade of goods and services between countries has increased and the phenomenon of international tourism has gained value all over the world. Globally, air transport has a very important place in terms of economic development, tourism, employment and competition between businesses by contributing to the economic and cultural development of countries. It is also one of the main factors in promoting international trade and investing in the country. In addition, the fact that airline transportation is faster and safer than other types of transportation has triggered the travel needs of people, increased cultural exchanges and led to the formation of tourism all over the world. People travel to other places for commercial purposes, differences in religious beliefs, health problems, education and sports purposes. In such a situation, customer satisfaction is a vitally important issue for airline transport and tourism industry. For this reason, there is a serious interaction between air transport and the tourism sector. In this study, in order to better understand airline transportation, the historical development of aviation was discussed and the emergence of airline transportation and tourism phenomenon was tried to be explained. In this direction, taking data annually from the World Bank, air transport international passengers carried and the airline passenger transport items to outgoing international tourism expenditure and international tourism revenue in Turkey, Germany, France, Portugal and Australia have been examined on the basis. Five countries compared. The aim of this study is to increase the investments made in airline transportation and emphasize that air transport and tourism sector should be considered together for the promotion and economy of the country and to ensure that the state, business and customers act together.

Keywords: Tourism Phenomenon, Aviation, Airline Transportation

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 13-15

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.