Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tüketicilerin Beyaz Eşyalardaki Geri Dönüşüm Davranışında Tutum, Algılanan Davranış Kontrolü, Farkındalık Sonuçları Ve Öznel Norm Değişkenlerinin Yeniden Satma Davranışına Etkisinin İncelenmesi

Mustafa Karadeniz
Doç. Dr., Yeni Yüzyıl Üniversitesi, , Türkiye

İlke Kocamaz
Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Tüketicilerin beyaz eşyalardaki geri dönüşüm davranışında tutum, algılanan davranış kontrolü, farkındalık sonuçları ve öznel norm değişkenlerinin yeniden satma davranışına etkisinin incelenmesine yönelik İstanbul ilinde yaşayan 347 katılımcıya anket uygulanmıştır. Bu kapsamda, tüketicilerin yeniden satma davranışı, tutum, algılanan davranış kontrolü, farkındalık sonuçları, öznel norm boyutlarıyla ölçülmeye çalışılmıştır. SPSS programı ile Frekans Analizi, Faktör Analizi, Güvenilirlik Analizi ve Korelasyon Analizi yapılmıştır. Modelin anlamlılık ve güvenilirliğini test etmek için ise LISREL yapısal eşitlik modeli kullanılmış, analiz sonucunda uyum iyiliği değerleri, t değerleri ve standardize edilmiş çözüm değerleri incelenmiş ve ‘tutum', 'algılanan davranış kontrolü', 'farkındalık sonuçları' ve ‘öznel norm' bağımsız değişkenlerinin ‘yeniden satma davranışı’ bağımlı değişkeni üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. ‘Yeniden satma davranışı’ bağımlı değişkenini en çok etkileyen bağımsız değişkenin ‘öznel norm' olduğu, bunu sırasıyla ‘tutum’, 'farkındalık sonuçları' ve 'algılanan davranış kontrolü' değişkenlerinin takip ettiği görülmüştür. Özetle, bu araştırmanın sonucunda, bir tüketicinin satın aldığı bir beyaz eşyayı geri dönüşüme mi vereceği yoksa o eşyayı başkasına mı satacağı kararını en çok aile ve arkadaş çevresinden gelen baskılar doğrultusunda verdiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tutum, Algılanan Davranış Kontrolü, Pazarlama Araştırması

The Examination Of The Effects Of Attitude, Perceived Behavior Control, Awareness Consequences and Subjective Norm Variables On Reselling Behavior Of Consumers As A Part Of The Recycling Behavior Of White Goods

This research is an examination the effects of attitude, perceived behavior control, awareness consequences and subjective norm variables on reselling behavior of consumers as a part of the recycling behavior of white goods. For the reasearch, a survey questionnaire has been applied to 347 İstanbul residents. Within this framework, consumers' reselling behavior has been tried to be measured on the dimensions of ‘attitude’, ‘perceived behavior control’, ‘awareness consequences’ and 'subjective norm'. Frequency Analysis, Factor Analysis, Reliability Analysis and Correlation Analysis have been carried out via the SPSS programme. LISREL structural equation modeling has been utilized in order to test the significance and reliability of the model. As a result of the analysis, goodness of fit values, t-values and standardized solution values have been analysed and it has been detected that the independent variables ‘attitude’, ‘perceived behavior control’, ‘awareness consequences’ and 'subjective norm' have a significant effect on the dependent variable ‘reselling behavior'. It is found that the variable most effective on consumers’ 'reselling behavior' is 'subjective norm', which is followed by the independent variables ‘attitude’, ‘awareness consequences’ and ‘perceived behavior control’, respectively. As a result of this research, it is concluded that whether a consumer chooses to recycle or resell white goods depends mostly on the social pressures (s)he gets from family and friends.

Keywords: Attitude, Perceived Behavior Control,, Marketing Research

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 106-107

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.