Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Tedarik Zincirinde Gümrüklerin Önemi ve Türkiye'nin Durumu

Nevzat Saygılıoğlu
Prof. Dr., Atılım Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Lojistik süreçleri yöneterek maliyetleri düşürme ve katma değeli hizmet yaratma olan tedarik zinciri günümüzde artık uluslararası boyut kazanmıştır. Bunda; bir yandan DTÖ gibi uluslararası ve AB, NAFTA, EFTA, MERCOSUR gibi bölgesel ekonomik entegrasyonların uluslararası ticaretin düzenlenmesine ve geliştirilmesine yönelik politikaları etkili olurken; bir yandan da ülkelerin ve küreselleşme yolundaki firmaların tercihleri rol oynamıştır. İşte bu işin niteliği gereği uluslararası ticaretin ete kemiğe büründürülmesinde, soyuttan somuta dönüştürülmesinde gümrüklerin yadsınamaz rolü vardır. Bu rol; bazen ülke ve firma yararına korumacı politikalar olurken bazen de ülkelerin eko-sistemi şeklinde ortaya çıkar. Nitekim uluslararası ticaretin geliştirilmesinde bir yandan Dünya Bankası 2007 yılından bu yana “Lojistik Performans Endeksi” yayınlamakta; DTÖ gibi küresel yapılar, bölgesel ekonomik entegrasyonlar ve ikili anlaşmalar yoluyla ülkeler bağlayıcı ve ticareti kolaylaştırıcı düzenlemeler getirmektedir. Ancak; gümrüklerin global korumacılık yönündeki uygulamaları yanında; çevre, ulusal güvenlik, sağlık, marka ile ilgili görevlerini, ticareti engellemeden yapması büyük önem taşımaktadır. Bu gelişmelerde, bölgesinde önemli bir güç ve pay sahibi olan Türkiye'nin gümrüklerinde mevzuat ve uygulama alanında son yıllarda yapılan çok olumlu düzenlemeler (yetkilendirilmiş yükümlü, izinli alıcı, izinli gönderici, iş yerinde gümrükleme, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, BİLGE ve benzeri programlar, tek pencere, tek durakta kontrol gibi) dikkat çekmektedir. Ancak; Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın yapısı, komşu ülkelerin durumu gibi ne yazık ki kalıcı ve ekonomik kriz ile salgın gibi geçici sıkıntılar da gümrüklerin performansı üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır. Bu tebliğ ile Türkiye'nin uluslararası tedarik zinciri entegrasyonunda yer almasında, sıklıkla göz ardı edilen "gümrük" konusuna ilişkin değerlendirme ve yorumlara yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gümrükler, Lojistik Performans Endeksi, Uluslararası Tedarik Zinciri

Importance and Status of Customs in Turkey's International Supply Chain

The supply chain, which is to reduce costs and create value-added services by managing logistics processes, has now gained an international dimension. In this; On the one hand, the policies of international such as WTO and regional economic integrations such as EU, NAFTA, EFTA, MERCOSUR towards the regulation and development of international trade are effective; On the other hand, the preferences of countries and companies on the way to globalization played a role. Due to the nature of this work, customs have an undeniable role in turning international trade into flesh and bones, from abstract to concrete. This role; while sometimes there are protectionist policies for the benefit of the country and the company, sometimes it emerges as the eco-system of the countries. As a matter of fact, the World Bank has been publishing the "Logistics Performance Index" since 2007 in the development of international trade; through global structures such as the WTO, regional economic integrations and bilateral agreements, countries introduce binding and trade facilitating regulations. But; besides the practices of customs in the direction of global protectionism; It is of great importance that it performs its duties related to environment, national security, health and brand without hindering trade. In this process, the region in which the owner of a major power and share a very positive arrangements made in recent years in legislation and practice areas for Turkey's customs (duty authorized, authorized recipient, authorized senders at work, customs clearance, the authorized customs brokers, information and similar programs, single window such as one-stop control). But; the structure of the geography where Turkey's permanent and temporary shortages as unfortunately the economic crisis as the epidemic situation of neighbouring countries leave a negative effect on the performance of customs. While it is being communicated with the integration of Turkey to take part in the international supply chain, often overlooked is the "customs", which are given in the review and assessment of the subject.

Keywords: International Supply Chain, Customs, Logistics Performance Index

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 26-28

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.