Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İnsani Yardım Lojistiğinde Ekip Planlama, Ekip Kaynakları Yönetimi: Afet Yönetiminde Türkiye Örneği

Ali Özgür Karagülle
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Afet süreçlerinin yönetimin önemli bir parçası insani yardım lojistiğidir. İnsani yardım lojistiğinde insan kaynağının yönetilmesi de afet süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinin temel kriteridir. Acil durum ekipleri kısa zamanda, kısıtlı bilgiyle yoğun bir çalışma ortamında görev alırlar. Görevleri fiziksel olduğu kadar psikolojik açıdan da yıpratıcıdır. Fiziksel olarak yorgunluk, psikolojik olarak da yaşanan travmalar acil durum ekiplerinin dinç bir şekilde görev yapmaları önünde en büyük engeldir. Öte yandan, acil durum ekiplerinin afet bölgesine intikali, burada barınmaları, yiyecek ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması afet yönetimi süreçleri üzerinde kritik bir öneme sahiptir. Bir nevi afet lojistiğinin lojistiği olarak adlandırılacak bu aşamaya baskı ve stres altında çalışmaların sürdürülmesi ile ekiplerin kompozisyonlarından kaynaklanan ekip kaynakları yönetimi sorunları da eklenmektedir. Acil durum ekiplerinin kadrolama ve seçim kriterlerinin yanında bu ekiplerde görev alacak kişilerin eğitimleri de önemlidir. Ayrıca söz konusu kişilerin afet öncesi, afet anı ve sonrasında takip etmeleri gereken prosedürler de tanımlanmış olmalıdır. Bu çalışmada Türkiye’de afet yönetiminin insan kaynakları açısında organizasyondan hareketle acil durum ekiplerinin ne şekilde oluşturulduğuna, aldıkları eğitimlere, uzman ve gönüllü ekipler sınıflandırmasıyla yer verilmiştir. Devlet hiyerarşisi ve sivil toplum kuruluşları perspektifinden afetlerde görev alan ekiplerin ekip kaynak yönetimi açısından sorunları belirtilmiş olup, insani yardım lojistiğinin lojistiği olarak adlandırılabilecek ekip bakım faaliyetlerinin ne şekilde uygulandığı incelenmiştir. Gönüllü yönetim sistemleri ve uzman ekiplerle gönüllülerin koordinasyonu konuları üzerinde önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, İnsani Yardım Lojistiği, Ekip Planlama, Ekip Kaynakları Yönetimi

Crew Planning & Crew Resources Management in Humanitarian Logistics: An Example of Disaster Management in Turkey

Humanitarian logistics is an important part of disaster management process. The management of human resources in humanitarian logistics is the main factor of successful disaster management. Emergency crews work in a intensive work environment with limited information and time scarcity. Their duties are backbraking both physically and psychologically. Fatigue and psychological trauma are main obstacles for vigour of emergency crews. On the orher hand, transportation of crews to disaster region, sheltering, food supply and resting have important effects on disaster management processes. Continuity of work under pressure and stressful conditions, and crew resources management problems resulted from crew composition are also added to the process that can be named as logistics of disaster logistics. The training of the workforce who will form the emergency crew are also important as much as selection, recruitment and staffing. Moreover, the procedures related with all stages of disaster management that the emergency crew will follow should be defined clearly. The crew composition of emergency crew in Turkey is analyzed under expert and volunteer dimensions from organisational perspective. The crew resources management problems from governmental and non-govermental percespective are defined and volunteer management systems ara analyzed in this paper.

Keywords: Crew Planning, Disaster Management, Crew Resources Management, Humanitarian Logistics

V. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

V. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0814-1

Sayfa: 64-65

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.