Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Radyo Frekans Tanımlama (RFID) Teknolojisinin Tedarik Zinciri Yönetimine Katkıları

Ozan Ateş
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Tedarik zinciri, “hammaddelerin tedarikini, depolamayı, üretim ve montajı, stok kontrolünü, dağıtımı, sipariş yönetimini ve ürünün son kullanıcıya ulaştırılmasını kapsayan faaliyetler ve bu faaliyetlerin takip ve kontrol edilebilmesi için gerekli olan bilgi sistemleri” olarak tanımlanabilir. Tedarik zinciri ve bilgi teknolojileri birbiri ile çok sıkı bir ilişki halinde olduğundan bilgi teknolojileri Tedarik Zinciri için çok önemli bir konumdadır. Kullanılan bilgi teknolojilerinden Bar Kod Teknolojisi Tedarik Zincirinin tüm operasyonlarına bir izlenebilirlik ve doğruluk kazandırması sebebi ile tercih edilmiş ve günümüzde önemli bir konuma ulaşmıştır. Son yıllarda ise Kare Kod Teknolojisi, endüstri çevrelerinde sıklıkla kullanılmaya başlanmış ve güvenilirliği sebebiyle kamu sektöründe de kendisine geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Kare kod teknolojisinin çok hızlı okunabilmesi, nümerik veri dışında alfanümerik ve binary karakterlere sahip verileri de okuyabilmesi, okumada hata payının düşük olması ve silinme, kirlenme, yırtılma ile yıpranma gibi olumsuz durumlara karşı daha fazla toleranslı olması bu teknolojiyi bar kod teknolojisinden daha avantajlı bir hale getirmiştir. Diğer taraftan stok ve depolama operasyonları Tedarik Zincirinin tüm halkalarında yer alan operasyonlar olması bakımından Tedarik Zinciri içinde önemli bir yer işgal etmiş ve Tedarik Zincirinin etkinliğini artırmak isteyen firmaların öncelikli iyileştirme alanlarından biri olmuştur. Stok ve depolama operasyonları mevcut durumda Bar Kod ve Kare Kod Teknolojileri ile yürütülmektedir ancak değişen ve gelişen koşullar müşteri ihtiyaçlarına sirayet etmiş ve buna bağlı olarak tüm Tedarik Zinciri halkaları ve nihayetinde stok ve depolama operasyonları da etkilenmiştir. Depolaması yapılan ürünlerin nitelik ve nicelikçe çoğalması stok ve depo yönetimini zorlaştırmıştır. Ancak eskiden beri olduğu gibi bugün de sürecin hala Bar Kod ve Kare Kod Teknolojisi ile sürdürülmeye çalışılması süreçleri yavaşlatmış, istenilen hız, esneklik ve doğruluk hedeflerine ulaşılamamıştır. Buna karşın teknolojideki hızlı gelişim işletmeleri de hızlı olmaya zorlamaktadır. Bu sebeple hızlı, esnek, doğru ve insan hatasının mümkün olduğunca az olduğu bir teknoloji olan RFID (Radio Frequency Identification – Radyo Frekans Tanımlama) Teknolojisi işletmelerin gündemine girmiştir. RFID Teknolojisi mümkün olduğunca insandan bağımsız ve hızlı bir operasyon ortamı vaat etmektedir. Bu sebeple işletmeler etkin bir tedarik zinciri için etkin bir stok ve depolama operasyonu gerekliliğinin farkında olarak bu operasyonlarda RFID Teknolojisinin nasıl kullanılabileceği konusunu araştırmaktadır. Mevcut depo operasyon yapılarında Bar Kod Teknolojisi, yalnızca siparişi gelen ürünlerin konumlarının tespitinde kullanılmaktadır. Söz konusu ürünlerin hangi taşıma aleti tarafından hangi sırayla elleçleneceği tamamen depo personelinin bilgi ve tecrübesine bağlıdır. Ancak RFID Teknolojisi ile konum tespiti dışında, o ürünleri elleçleyecek taşıma aletlerinin konumlarının tespiti ve hangi ürünlerin hangi taşıma aletleri tarafından hangi sırayla elleçleneceği gibi daha karmaşık işlemlerin yapılması mümkündür. Çalışmamızda RFID Teknolojisinin vaat ettiği bu durum incelenmekte ve uygulama örneğinde somut olarak ortaya konulmaktadır. Uygulama örneğinde bir üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcısı firmanın deposunda RFID Teknolojisinin kullanımına yer verilmiştir. Stoklanan malzemelerin ve taşıma aletlerinin RFID etiketleri ile donatıldığı depo ortamında siparişe düşen ürünler için en yakın taşıma aleti yönlendirilmekte ve uygun toplama sırası oluşturularak ürünlerin toplanarak istenen noktaya transferi RFID Teknolojisi ile sağlanmaktadır. Taşıma aletlerinin konumlarının tespitinde RFID okuyucularının frekanslarından ve dalga boylarından ve toplama sıralarının oluşturulmasında sezgisel bir yöntem olan oklidyen uzaklık hesaplamalarından faydalanılmıştır. Tedarik Zinciri içerisinde stok ve depo yönetimi belki de en emek yoğun alandır ve buna karşın en kritik operasyondur. Bu operasyondaki bir aksaklık, tedarik zincirinin geneli için olumsuz ve telafisi zor bir durumu ifade eder. Bu nedenle çalışmamız bu alana yoğunlaşmış ve bu operasyondaki iyileşmenin tedarik zinciri içindeki önemine vurgu yapılmıştır. RFID Teknolojisi Tedarik Zinciri içerisindeki hareketlere sadece sürekli bir izleme olanağı vermez aynı zamanda bu hareketleri etkin ve verimli şekilde yönlendirme, bu hareketin verimliliği için doğru araçların seçimini mümkün kılma, hareketlere ilave olarak hareket eden nesnelere dair detaylı bilgi sunma ve çok kapsamlı bir raporlama olanağı da sunar. Büyük veri analizlerinin önem kazandığı günümüzde RFID Teknolojisinin sunduğu bu detaylı raporlama hizmeti gelecekteki birçok iyileştirmenin de kapısını aralayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Radyo Frekans Tanımlama, Bilgi Teknolojileri, Stok ve Depo Yönetimi

The Contributions of Radio Frequency Identification Technology to Supply Chain Management

Supply chain can be defined as “the activities covering the procurement of raw materials, storage, production and assembly, stock control, distribution, order management and delivery of the product to the end user, and the information systems necessary for monitoring and controlling these activities”. Since the supply chain and information technologies are in a very close relationship with each other, information technologies are in a very important position for the Supply Chain. Bar Code Technology, one of the information technologies used, has been preferred because it provides traceability and accuracy to all operations of the Supply Chain and has reached an important position today. In recent years, QR Code Technology has been used frequently in industry circles and has found a wide area of use in the public sector due to its reliability. The fact that QR code technology can be read very quickly, can also read data with alphanumeric and binary characters apart from numerical data, has a low margin of error in reading and is more tolerant to negative situations such as erasure, contamination, tearing and wear has made this technology more advantageous than bar code technology. On the other hand, stock and warehousing operations occupy an important place in the Supply Chain as they are operations in all links of the Supply Chain and have become one of the priority improvement areas for companies that want to increase the efficiency of the Supply Chain. Stock and warehousing operations are currently carried out with Bar Code and QR Code Technologies, but changing and developing conditions have affected customer needs and accordingly, all Supply Chain links and ultimately stock and warehousing operations have also been affected. The increase in quality and quantity of stored products has made stock and warehouse management difficult. However, trying to continue the process with Bar Code and QR Code Technology has slowed down the processes, and the desired speed, flexibility and accuracy targets have not been achieved. However, rapid development in technology forces businesses to be fast. For this reason, RFID (Radio Frequency Identification) Technology, which is a fast, flexible, accurate and human error-free technology, has entered the agenda of businesses. RFID Technology promises a fast and human-independent operation environment as much as possible. For this reason, businesses are aware of the necessity of an effective stock and storage operation for an effective supply chain, and they are investigating how RFID Technology can be used in these operations. In the application example in our study, the use of this technology is included in the warehouse of a third party logistics service provider company. In the warehouse environment, where the stocked materials are equipped with RFID tags, the closest handling equipment is directed for the ordered products, and the appropriate collection order is created and the products are collected and transferred to the desired point with RFID Technology. In the existing warehouse operation structures, Bar Code Technology is used only to determine the location of the products that have been ordered. The handling of the products in question by which transport device and in which order depends entirely on the knowledge and experience of the warehouse personnel. However, with RFID Technology, it is possible to perform more complex operations such as determining the positions of the transport devices that will handle those products and in which order which products will be handled by which transport devices. In our study, this situation that RFID Technology promises is examined and presented concretely in the application example. In the application example, the use of RFID Technology in the warehouse of a third party logistics service provider company is included. In the warehouse environment, where the stocked materials and transportation tools are equipped with RFID tags, the closest transportation device is directed for the products that have been ordered, and the products are collected and transferred to the desired point by creating an appropriate collection order with RFID Technology. The frequencies and wavelengths of the RFID readers were used to determine the positions of the transport devices, and the oclidian distance calculations, which is an intuitive method for creating collection sequences, were used. Stock and warehouse management within the Supply Chain is perhaps the most labor-intensive and yet the most critical operation. A disruption in this operation represents a negative and irreparable situation for the overall supply chain. For this reason, our study focused on this area and emphasized the importance of improvement in this operation within the supply chain. RFID Technology does not only provide continuous monitoring of movements in the Supply Chain, but also provides the opportunity to effectively and efficiently direct these movements, to enable the selection of the right tools for the efficiency of this movement, to provide detailed information about moving objects in addition to movements and to provide a very comprehensive reporting. . Today, when big data analysis gains importance, this detailed reporting service offered by RFID Technology will open the door to many future improvements.

Keywords: Radio Frequency Identification, Information Technologies, Stock and Warehouse Management, Supply Chain Management

V. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

V. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0814-1

Sayfa: 31-35

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.