Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Helal Lojistik Performans Düzeyi İle Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Uygulama

Orhan Küçük
Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Nurten Küçük
Öğr. Gör., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Helal Lojistik; lojistik işlemleri gerçekleştirilirken siparişten depolamaya, sevkiyattan bilgi aktarımı ve ödemeye, beraberinde konaklama hizmetlerinden yolcu taşımaya kadar her uygulamanın İslâmi kurallar dikkate alınarak yerine getirilmesidir. Helal lojistik süreçleri ise nihai ürünlerin müşteriye ulaştırılmasındaki paketleme, depolama, taşıma ve dağıtım faaliyetlerini kapsamaktadır. Ürünlerin müşteriye ulaştırılması sürecinde helal lojistik, ürünlerin helal olmasını güvence altına almak için iş piyasası tarafından dikkate alınmaktadır. Bu durum müşteriler nezdinde helal lojistik ve helal ürün kanaatinin oluşmasına katkı sağlamakta, sonuçta işletme performansına ve kârlılığına bunun olumlu yansımaları olmaktadır. Müşteri memnuniyeti veya tatmini, müşterinin kullandığı ürünün kişisel veya sosyal beklentilerini karşılama derecesinin sonucu olarak duyduğu hazzı veya mutluluğu ifade etmek için kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı helal lojistik performans düzeyi ile müşteri memnuniyeti ilişkisinin belirlenmesidir. Araştırmada, sorumlu yazar tarafından geliştirilen 25 ifadeden oluşan Küçük vd. (2000) helal lojistik performans ölçeği ile Athanassopoulos vd. (2000) ölçeği kullanılmış ve değişkenler arasındaki ilişki korelasyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmanın verileri, Kastamonu il merkezinde faaliyet gösteren yaklaşık 250 işletmeden yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırmada geri dönüş sağlanan 46 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. SPSS 23.0 paket programında güvenilirlik, geçerlilik ve faktör analizleri yapılmış, helal lojistik performans faktörlerinin ve müşteri memnuniyet faktörlerinin önem düzeyleri belirlenmiş, iki değişken arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Analiz sonucunda helal lojistik performans faktörleri ile müşteri memnuniyeti arasında çok güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müşteri Memnuniyeti, Lojistik, Helal Lojistik

Determining the Relationship Between Halal Logistics Performance Level and Customer Satisfaction: An Application in TR 82

Halal logistics is the fulfillment of every application, from order to storage, from shipment to information transfer and payment, from accommodation services to passenger transportation, taking into account Islamic rules while carrying out logistics operations. Halal logistics processes include packaging, storage, transportation and distribution activities in the delivery of final products to the customer. In the process of delivering products to the customer, halal logistics is considered by the labour market to ensure that the products are halal. This situation contributes to the formation of halal logistics and halal product opinion in the eyes of the customers, as a result it has positive repercussions on operating performance and profitability. Customer satisfaction or satisfaction is used to express the pleasure or happiness that the customer feels as a result of the degree to which the product uses meets their personal or social expectations. The aim of the research is to determine the relationship between halal logistics performance level and customer satisfaction. In the research, Small et al, consisting of 25 statements developed by the author in charge. (2019) Athanassopoulos et al with halal logistics performance scale. (2000) scale was used and the relationship between variables was tested by correlation analysis. Halal logistics data of the research was obtained by face-to-face survey method from 36 companies with “halal” theme operating in Kastamonu province Center. Customer satisfaction data was obtained from 195 customers identified as coincidental from the customers of these stores. 23.0 SPSS package, reliability, validity and factor analysis, the factors determined the levels of importance of halal logistics performance factors and customer satisfaction, the relationship between the two variables was determined. As a result of the analysis, it was determined that there is a very strong relationship between halal logistics performance factors and customer satisfaction.

Keywords: Customer Satisfaction, Logistics, Halal Logistics

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.