Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Olası Bir Deprem Felaketi Öncesinde P-Medyan Problemi Tabanlı Bir Lojistik Depo Yeri Seçimi: Erzincan İli Örneği

Pınar Yıldız Kumru
Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Kasım Baynal
Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Zerrin Aladağ
Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Mustafa Serdar Toksoy
Öğr. Gör., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye

Afetler tüm canlıları, doğayı, yerleşim alanlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen, ani bir şekilde gelişen, toplumun bireysel olarak başa çıkamayacağı olaylardır. Ülkemizde afet kavramı daha çok depremler ile anılsa da afetler kasırga, heyelan, çığ ve taşkın benzeri olaylarla da kendini gösterebilir Sosyal ve ekonomik büyük kayıplara sebebiyet veren bu tarz olayların minimum can ve mal kaybı ile atlatılabilmesi afet öncesi ve sonrası süreçlerin etkin bir şekilde planlamasını gerekir. Hazırlık, ulaşım, yerleşim, tedarik, depolama, dağıtım ve izleme gibi süreçler afet lojistiği kavramını oluşturmaktadır. Felaketzedeler için oluşturulacak lojistik depo yerlerinin seçimi bu kavram içinde yer alan önemli bir karar verme problemidir. P-medyan problemi literatürde çokça yer alan kesikli tesis yerleşim problemlerinden birisidir. Bu çalışmada, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan ve geçmişte yıkıcı depremlere maruz kalmış olan Erzincan İline ait yerleşim birimleri ve nüfusları sırasıyla GOOGLEMAP ve TUİK yardımı ile araştırma verisi olarak elde edilmiştir. Daha sonra, olası bir deprem felaketi öncesinde kurulacak lojistik depo alanlarının belirlenmesi p-medyan problemi olarak modellenmiş ve Matlog (Lojistik Mühendisliği MATLAB Araç Çubuğu) programı ile çözülmüştür. 5 farklı senaryo için sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Afet Lojistiği, P-medyan Problemi, Matlog

Determination of a Logistic Warehouse Location Based on the P-Median Problem Before a Possible Earthquake Disaster: The Case of the Province of Erzincan

Disasters are all events that affect directly and indirectly all living things, nature and locations and appear suddenly and the society cannot cope individually. Although the concept of disaster in our country is mostly referred to with earthquakes, disasters can also be seen with hurricane, landslide, avalanche and flood-like events. It forms the concept of disaster logistics, which consists of processes such as preparation, transportation, location, supplying, storage, distribution and monitoring. The choice of logistic warehouse locations for disaster victims is an important decisionmaking problem within this concept. P-median problem is one of the discrete facility location problems that are widely investigated in the literature. In this study, the locations and populations of the province of Erzincan, which was exposed to destructive earthquakes on the North Anatolian Fault Zone, were obtained with the help of GOOGLEMAP and TUIK, respectively. Then, the determination of the logistic warehouse areas to be located before a possible earthquake disaster were modeled as p-median problem and solved with Matlog: Logistics Engineering Matlab Toolbox program. Results were compared for 5 different scenarios.

Keywords: P-median Problem, Matlog, disaster logistics

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.