Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye Ekonomisinin İthalata Bağlı İhracat Sorunsalı: Hammadde- Aramal ve Tüketim Malları Kapsamında Bir Değerlendirme

Adem Karakaş
Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Fatih Ulutaş
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

İhracata dayalı ekonomik büyüme yaklaşımı çerçevesinde ülkelerin dünya hasılasından daha yüksek pay almaları mümkündür. Yabancı ülkelerin tasarruflarının yurt içinde kullanılması ile refah düzeyinin artması sağlanmaktadır. Böylece, sürdürülebilir dış ticaret imkanı ve diğer makroekonomik hedeflere ulaşmak kolaylaşmaktadır. Petrol, doğalgaz ve diğer yeraltı kaynaklarına kıt olarak sahip olan Türkiye’nin, dünya milli hasılasından ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alabilmesinin yolu ancak katma değerli ürün ihracı yoluyla dış fazla vererek sermaye birikimine katkı sağlamaktan geçmektedir. Ancak, Türkiye ekonomisi bu noktada beklenen performansı sergilemekte güçlük çekmektedir. Bu çalışmada, diğer tüm etkenler veri kabul edilerek; ihracatın, ithalat ve cari açık verilerinden hareketle bir değerlendirme yapılmaktadır. 2010-2018 aylık verilerinden hareketle gerçekleştirilen analizler sonucunda Türkiye’nin dış ticarette paradigma değiştirmemesi durumunda yoksullaştıran büyüme çıkmazına doğru ilerlediği görüşü belirginleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: İthalata bağlı ihracat, İhracat birim endeksi, Dış Ticaret

Turkish Economy's Export Problem Dependent on Import: An Evaluation within the Scope of Raw Materials and Intermediate Goods and Consumer Goods

Within the framework of the export-based economic growth approach, it is possible for countries to get a higher share from the world product. The welfare level can be increased by using the savings of foreign countries domestically. Thus, it is easier to achieve sustainable foreign trade and other macroeconomic targets. Turkey, having oil, natural gas and other underground resources scarcely, needs to get a higher share from the world yield and international trade through contributing its capital savings by external surplus via value-added product export. However, Turkey's economy has difficulty in exhibiting expected performance at this point. In this study, all other factors are accepted as data and an evaluation is made based on the data of exports, imports and current account deficit. As a result of analyses conducted through 2010-2018 monthly data, it seems obvious that Turkey proceeds towards impoverishing growth predicament in the case it does not make a paradigm change in foreign trade.

Keywords: Import-led export, Export value index, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.