Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Ticarette Türkiye’nin Rekabet Edebilirliğinin Ürün Grupları Bağlamında İncelenmesi: AB-Türkiye Ticareti

Ülker Çam Karakaş
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Adem Karakaş
Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Dışa açık ekonomi politikası benimseyen bir ülkenin uluslararası rekabette etkili bir performans sergilemesi gerekmektedir. Reel sektör ağırlıklı bir ekonomik yapıda dış ticaret kazancı elde etmek, giderek artan rekabet ortamında daha da güçleşmektedir. Türkiye’nin dış ticarette kazancını artırabilmesi için ihracatını artırırken ithalatını da azaltabilmesi gerekmektedir. Ancak, ithalata bağlı ihracat yapısıyla dış ticarette fazla vermek ya oldukça yüksek katma değerli ürün ihraç ederek ya da rekabet üstünlüğünü elde tutarak gerçekleştirilebilir. Sürdürülebilir dış ticaret için yapısal bazı dönüşümler gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin ürün grupları bağlamında Avrupa Birliği ülkeleri ile rekabeti ele alınmıştır. Hem nitelik hem de nicelik açısından hızlı bir dönüşümün olduğu dış ticarette 2009-2018 yılları arası veriler kullanılarak tüm ürün grupları bazında AB ile karşılaştırmalı bir ticaret analizi yapılmıştır. Balassa endeksine göre 99 ürün grubu için Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler endeksi hesaplanarak rekabetçi ve rekabetçi olmayan ürün grupları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Balassa Endeksi, Rekabet Avantajı

Examining Turkey's Competitiveness in International Trade in the Context of Product Groups: EU-Turkey Trade

A country that adopts an open economic policy should perform effectively in international competition. To obtain foreign trade gains in real sector-weighted economic structure is getting more difficult in increasing competitive environment. To increase Turkey’s foreign trade gains, it needs to be able to increase its exports and reduce its imports. However, with the importdependent export structure, giving more in foreign trade can be realized either by exporting very high value-added products or by keeping the competitive advantage. Some structural transformations are required for sustainable foreign trade. In this study, Turkey's competition with European Union countries in the context of product groups is discussed. In foreign trade where there is a rapid transformation both in terms of quality and quantity, a comparative trade analysis was conducted with the EU on the basis of all product groups using data from 2009-2018. According to the Balassa index, the revealed comparative advantage (RCA) index for 99 product groups was calculated and competitive and noncompetitive product groups were determined.

Keywords: Competition advantage, Foreign Trade, Balassa Index

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.