Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Sürecinde Performans ve Verimliliğin Arttırılması

Pervin Ahu Çerçi
Beykoz Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ülkeler ve firmalar açısından bakıldığında uluslararası ticaret rekabet edilebilirliğin ve büyümenin en temel belirleyicileri arasında yer almaktadır. Bir ülkenin toplam ihracatının toplam ithalatından fazla olması yani dış ticaret fazlası vermesi her zaman istenen bir durumdur. Ticarete konu olan malların hızlı ve güvenilir bir şekilde taşınabilmesi lojistik ve uluslararası ticaret arasındaki karşılıklı ilişkiden süregelmektedir. Lojistik süreci taşıma, depolama, tedarik ve dağıtım gibi birçok alt bileşenden oluşmaktadır. Her bir sürecin bir maliyeti olduğundan ötürü lojistik sürecinin en az maliyetle tamamlanması taşımacılık faaliyetlerinde verimliliğin arttırılması yolu ile sağlanacaktır. Lojistikte verimliliği artırma aynı zamanda lojistik performansının da bir unsurunu oluşturmaktadır. Dış kaynaklı lojistik veya üçüncü parti lojistik olarak da bilinen 3PL lojistik alanında hizmete ihtiyaç duyan firmalara kolaylık sağlamaktadır. Firmalar 3PL’yi kullanarak lojistik faaliyetlerinin bir kısmını veya tamamını dışarıdan firmalar tarafından tamamlamaktadır. Lojistik performansı açısından değerlendirildiğinde lojistik dış kaynak hizmeti alan firmaların rekabet gücü artmaktadır. Ülkelerin lojistik performanslarını belirli kriterler açısından ölçen ve raporlayan Lojistik Performansı Endeksi (LPI) uluslararası kuruluşlar açısından önem arz etmektedir. Dünya Bankası tarafından 2023 yılında yayımlanan en son raporda Türkiye 139 ülke arasında 3,4 puanla 38.sırada yer alırken 2016 yılında yayımlanan endeks raporunda ise 3,15 puan ile 47.sırada yer almıştır. Son 7 yıllık süreçte Türkiye’nin lojistik performansının olumlu yönde yükselmesi ileriye dönük daha verimli lojistik süreçlerinin hedeflenmesi için önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında lojistik sürecinde performansın ve verimliliğin arttırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkında bir literatür taraması yapılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lojistikte Verimlilik, Lojistik Performans Endeksi, Dış Ticaret

Increasing Performance and Efficiency in Logistics Process

From the perspective of countries and firms, international trade is one of the main determinants of competitiveness and growth. It is always desirable for a country's total exports to exceed its total imports, that is, to have a foreign trade surplus. The ability to transport goods subject to trade in a fast and reliable way continues from the interrelationship between logistics and international trade. The logistics process consists of many sub-components such as transportation, storage, procurement and distribution. Since each process has a cost, completing the logistics process with the least cost will be achieved by increasing efficiency in transportation activities. Increasing efficiency in logistics also constitutes an element of logistics performance. 3PL, also known as outsourced logistics or third party logistics, provides convenience to companies that need services in logistics. By using 3PL, companies complete some or all of their logistics activities by external companies. When evaluated in terms of logistics performance, the competitiveness of companies that receive logistics outsourcing services increases. The Logistics Performance Index (LPI), which measures and reports the logistics performance of countries in terms of certain criteria, is important for international organizations. In the latest report published by the World Bank in 2023, Turkey ranked 38th among 139 countries with a score of 3.4, while in the index report published in 2016, Turkey ranked 47th with a score of 3.15. The positive increase in Turkey's logistics performance in the last 7 years is important for targeting more efficient logistics processes going forward. Within the scope of this study, it is aimed to conduct a literature review on the studies and results of the studies carried out to increase performance and efficiency in the logistics process.

Keywords: Efficiency in Logistics, Logistics Performance Index, Foreign Trade

VII. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

VII. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

E-ISBN: 978-605- 07-1591-0

Sayfa: 21-22

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.