Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye ve Benzer Özellik Gösteren Avrupa Ülkelerinin Ulaştırma Sistemleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi

Serkan Görk
Doktora Öğrencisi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ankara, Türkiye

Üsame Ekici
Dr., T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara, Türkiye

Ulaştırma sistemleri, sağladığı erişim kolaylığı sayesinde sosyoekonomik gelişme ile yakından ilişkilidir. İyi koordine olmuş bir ulaştırma sisteminin etkinliği sürdürülebilir bir büyüme için önemli rol oynamaktadır. Avrupa’da nüfus ve büyüklük olarak Türkiye ile kıyaslanabilir ülkeler ve Türkiye karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşım türleri için ulaşım ağı, yolcu ve yük taşımaları ile yatırımlar açısından karşılaştırılmıştır. Genel verileri derlenen ülkeler Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık’tır. Türel dağılımlarda havayolu ve denizyolu modlarına ilişkin verinin analiz yapılan tüm ülkelere ait bilgisi olmadığından dolayı yalnızca kara ulaştırmasındaki (karayolu ve demiryolu) mod payları incelenmiştir. Yolcu taşımaları için kara ulaştırmasında en çok karayolu kullanan ülke Türkiye’den (yüzde 99,4) sonra yüzde 95,6 ile İtalya iken karayolunu en az kullanan ülke yüzde 90,9 ile Fransa ve İspanya’dır. Yük taşımalarında ise en çok karayolu kullanan ülke yüzde 95,7 ile İspanya iken karayolunu en az kullanan ülke yüzde 79,5 ile Almanya’dır. Türkiye’de 2021 yılında kara ulaştırmasında yolcu taşımalarının yüzde 99,4’ü karayolu, yüzde 0,6’sı ise demiryolu ile yapılmıştır. Diğer taraftan Türkiye’de 2021 yılında kara ulaştırmasında yük taşımalarının yüzde 95,1’i karayolu ve yüzde 4,9’u demiryolu ile yapılmıştır. Yıllık veri serileri incelendiğinde 2020 yılında Covid-19 pandemisinin veri yapısını önemli derecede değiştirdiği sonucuna varılmaktadır. Sonuçlar genel olarak ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilişkilendirilebilir niteliktedir. Türkiye’nin gelişmiş Avrupa ülkelerine göre ne durumda olduğu çalışmada aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Demiryolu, Havayolu, Karayolu, Ulaştırma Sistemleri, Denizyolu

Comparative Analysis of Türkiye and European Countries with Similar Characteristics in Terms of Transportation Systems

Transportation systems are closely related to socioeconomic development thanks to the ease of access they provide. The efficiency of a well-coordinated transportation system plays an important role for sustainable growth. Countries in Europe comparable to Türkiye in terms of population and size and Türkiye were compared in terms of transportation network, passenger and freight transportation and investments for road, rail, sea and air transportation types. The countries for which general data were compiled are Germany, France, Italy, Spain, Poland and the United Kingdom, as well as Türkiye. Since the data on airline and sea modes in the modal distributions is not available for all analyzed countries, only the mode shares in land transportation (road and railway) were examined. The country that uses roads the most in land transportation for passenger transportation is Italy with 95.6 percent after Turkey (99.4 percent), while the countries that use roads the least are France and Spain with 90.9 percent. While the country that uses roads the most in freight transportation is Spain with 95.7 percent, the country that uses roads the least is Germany with 79.5 percent. In 2021, 99.4 percent of passenger transportation in land transportation in Turkey was carried out by road and 0.6 percent by railway. On the other hand, 95.1 percent of land transportation in Turkey in 2021 was carried out by road and 4.9 percent by railway. When the annual data series are examined, it is concluded that the Covid-19 pandemic significantly changed the data structure in 2020. The results are generally attributable to the development level of the countries. The study explains Türkiye 's situation compared to developed European countries.

Keywords: Highways, Railways, Seaways, Transportation Systems, Airways

VII. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

VII. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

E-ISBN: 978-605- 07-1591-0

Sayfa: 26-27

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.