Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Azerbaycan Sanayisi Yeni Gelişme Aşamasında Yenilikler Ve Rekabetçi Ürün Üretimi

Sabina Sadıgova Sabir kızı
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, , Azerbaycan

Bağımsızlığını geçen yüzyılın 90’lı yıllarında kazanmış Azerbaycan demokratik toplumu, piyasa ekonomisine geçiş dönemi görevlerini başarıyla yerine getirmiş, dünya ekonomisine her yönden entegre etmiş ve halen sanayide üst düzey gelişim ve modernizasyon görevlerini yerine getirmektedir. Geçen kısa dönem boyunca ülke topraklarında ekonominin daha da geliştirilmesi, güçlü sanayi potansiyelinin ortaya çıkması ve nüfusun istihdam seviyesinin yükseltilmesi için dayanak olabilecek güçlü üretim ve sosyal altyapı oluşturmuş, güçlü enerji sistemi kurmuştur ki, bu da tüm ülke çapında verimli güçlerin gelecek gelişmesinde itici güç olarak kabul edilebilir . Makalede Azerbaycan’ın sanayi işletmelerinde rekabetçi ürün üretiminin sağlanması ve bu sorunla bir bütün olarak ülke sanayisinde geniş tekrar üretimin sağlanmasında yeniliklerin rolü araştırılmıştır. Modern koşullarda Azerbaycan sanayisinin uluslararası taleplere uygun rekabetçi ürün üretimine ulaşabilmesi için sanayi tesislerinde yüksek çevresel talepleri karşılayan, enerji tasarrufu yapan yenilikçi teknolojileri kullanarak dikkat çekmiş, yüksek teknolojilerin uygulamasının yeni üretim alanları öncelikli olması sonucuna gelinmiş, bununla ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: tekrar üretim, Bölgesel Kalkınma, Küreselleşme, Azerbaycan sanayisi

Azerbaijan Industry in The New Progress Stage Innovative and Competetive Production Manufacture

Independence gained in the last century 90s Azerbaijan democratic society, the market has successfully fulfilled transitional tasks of the economy, the world economy has integrated in every aspect and makes instead of senior development and modernization work in the industry. Last shorter the further development of the economy in the territory during the period, the emergence of strong industrial potential and will be the basis for raising the level of employment of the population strong manufacturing and create social infrastructure, has established a strong energy system, it is also recognized as a driving force in the future development of productive forces throughout the country it can be. Ensuring the production of competitive products and the role of Azerbaijan’s industrial enterprises in article this question again with a whole wide range of innovations in ensuring the country’s industrial production has been investigated. Meets high environmental demands in industrial plants to achieve the appropriate competitive product manufacturing to international demands of Azerbaijan industry in modern conditions, energy-saving attracted attention by using innovative technologies, new production areas of the application of high technology has reached the conclusion that priority, suggestions were made about it.

Keywords: reproduction, Regional Development, Globalization, Azerbaijan Industry

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.