Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Bölge Lideri Azerbaycan`In Endüstrisi Yeni Gelişim Aşamasında

Gızbes Hasanlı Hüseyn kızı
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, , Azerbaycan

Son yıllarda Azerbaycan’da gerçekleştirilen ekonomik politika sonucu ülke ekonomisinin tüm alanlarında olduğu gibi sanayide de gelişim süreçleri hızlanmaktadır. Çağdaş Azerbaycan’ın jeopolitik konumu dünyanın birçok devletleri için büyük stratejik önem taşımaktadır. Şöyle ki, küreselleşme ve bölgesel entegrasyonun arttığı bir dönemde Kafkasya, özellikle Azerbaycan Asya ile Avrupa arasında bir köprü rolünü oynamaktadır. Azerbaycan’da dünyanın güçlü devletlerinin çıkarları çatışmakta ve bu ülke özel bir ekonomik kavşak olarak bölge ülkeleri için büyük önem taşımaktadır. Azerbaycan’ın bağımsızlığının güçlendirilmesi, ülke ekonomisinin her yönden gelişmesi sonuçta Azerbaycan’ın dünya ekonomik sistemine entegrasyonundan önce Avrasya bölgesinde ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve ülke sanayisinin gerekli seviyeye ulaşmasına bağlıdır. Azerbaycan’ın bulunduğu coğrafi bölge açısından dünya ülkelerine entegre etmesi, emtia değişimi, yolun kısa olması, Batı ve Doğu arasında geçiş rolünü oynaması, ayrıca Azerbaycan’dan tüm araçların çıkış imkanlarının uygun olması, eski ipek yolunun restorasyonu TRASEKA programının faaliyet bunun piyasa örneğidir. Makalede modern şartlarda Azerbaycan Cumhuriyetinde sanayisinin gelişimi ve mevcut sorunlar araştırılmıştır. Gelişmeyi teşvik edebilecek hususlar, sanayi işletmelerinde üretimin desteklenmesi, bilgi, pazarlama, yönetim, standardizasyon gibi önemli meseleler araştırılmış, yeniliklerin sanayi tesislerinde özel rolünün dikkate alınması belirtilmiştir. Yakın vadede sanayide dayanıklı gelişmenin sağlanması için öneriler ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Azerbaycan ekonomisi, sanayi gelişimi, Küreselleşme

The District Leader on The New Progress Way of Azerbaijan

The result of economic policy conducted in Azerbaijan in recent years in the industry as well as in all areas of the economy is accelerating the development process. The world’s contemporary geopolitical position of Azerbaijan is of great strategic importance for many states. That is, a period of increased globalization and regional integration in the Caucasus, especially Azerbaijan plays the role of a bridge between Europe Asia. Azerbaijan is a strong state of the world’s conflict of interests, and this country is of great importance for countries in the region as a special economic crossroads. The strengthening of Azerbaijan’s independence, the country’s economy before the integration of Azerbaijan into the world economic system ultimately the development of all aspects of the expansion of economic cooperation in Eurasia and the country’s industry depends on reaching the required level. To integrate the countries of the world in terms of geographic region where Azerbaijan is located, commodity exchange, the short road, playing the transition role between West and East, as well as being suitable for output facilities of all vehicles in Azerbaijan, the activities of the restoration TRASEKA program of the old Silk Road is its market examples. The development of industry in the Republic of Azerbaijan in modern conditions and current issues are explored in the article. Matters that can promote development, industry support the production of business, information, marketing, management, researched key issues such as standardization, taking into account the special role of innovation in the industry are specified. In the near term in order to ensure durable development in the industry it has some suggestions and advice.

Keywords: Globalization, Azerbaijan’s economy, industrial development, Regional Development

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.