Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Büyük Ölçekli İşletmelerde Lojistik Politikaları Ve Hizmet Üretim Süreçlerinin Performans Ve Verimliliği

Ahmet Fidan
Dr., Ordu Üniversitesi, Ordu, Türkiye

Derya Öztürk
Dr., Ordu Üniversitesi, Ordu, Türkiye

Günümüz dünyasında çok önemli yeri olan ancak Türkiye’de yeni yeni gelişmekte ve kurumsallaşma sürecinde olan Lojistik sektörünün diğer tüm sektörlerle doğrudan ve dolaylı bir ilişkisi bulunmaktadır.Lojistiğin kazandığı bu önem, şirketlerin lojistik performansını ve verimliliğini arttırarak rekabet avantajı elde etmeye zorlamaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de Lojistik sektörünün performans ve verimliliğinin araştırılması, sektöre ışık tutacak alana ilişkin yeni veri ve bulguların elde edilmesi, lojistik sektörü kapsamında hali hazırda yürürlükte bulunan mevzuatın güncellenmesi, eksik ve aksak yönlerinin ortaya çıkarılmasına ışık tutacak verileri kapsamaktadır. Bu kapsamda ele alınan konular ve alan araştırmasında ana hatlarıyla ortaya çıkarılan bulgulara göre; sektör firmalarının çoğunluğunun 1000 ve 1000 üstü personel aralığında toplandığı, 10-50 yıllık kuruluş yılına sahip olduğu, işletme türü olarak da Anonim ve Limited Şirket şeklinde yapılandığı görülmektedir. Genel olarak hem yurt içi hem de yurt dışı müşteri profiline sahip olan bu firmalarda departmanlaşma oranları yeterince geliştirilmiştir. Aynı zamanda sektörde toplam kalite yönetimi çerçevesinde dış müşteri memnuniyeti açısından öneri ve şikayetlerinin dikkate alındığı, iç müşteri memnuniyeti açısından da personelin ayrıcalıklı olduklarını hissettirerek bunu gerçekleştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Genel olarak bakıldığında firmalarda karşılaşılan sorunların başında personel deneyiminin yetersizliği ve depolama maliyetlerinin yüksekliği gelmektedir. Ülkemizin tedarik zinciri ve lojistik konseptler çerçevesinde ortaya koyduğu vizyonlara ulaşması ve yetkili otoritenin destekleyici ve teşvik edici ekonomik politikaları sayesinde, firmaların ülke içi ve ülke dışı tedarik zinciri potansiyeli artacak, kapasite kullanımı yükselecek ve değer zincirinde etkin bir rol gelişimi sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak sektör içindeki firmaların sektörün yeniliğine rağmen teknolojik ve alt yapı yeniliklerden de yararlanarak gelişmiş ülkelerdeki aynı sektör grubundaki ülkelerle yarışacak dinamizm potansiyeline sahip olabilecekleri düşünülebilir. Bunun için de firmaların alt sektör içindeki ana faaliyet alanlarına ilişkin iyileştirmeler ve sürece yönelik inovatif çözümlemeler için kendi içlerinde sinerji oluşturacak iş birliklerine gitmeleri gereklidir. Bu gereklilik te zaten son on yılda sector içi firmaların ağsal yapılarla bağlı firmalar üzerinde gelişme ve yayılma eğilimine girdikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Performans ve Verimlilik, Büyük Ölçekli İşletmeler, Lojistik Sektör Yapısı, Lojistik Politikaları, Hizmet Üretim Süreçleri

Performance And Efficiency Of Logistics Policies And Service Production Process In Large Scale Business

Logistics sector, which has a very important place in today’s world but is a newly developing sector in the process of institutionalization in Turkey, has a direct and indirect connection with all other sectors. The importance of logistics is to force companies to gain a competitive advantage by increasing the effectiveness and efficiency of logistics. This study covers the enlightening data to investigate the efficiency and productivity of the logistics sector in Turkey, to obtain new data and findings related to the sector to shed light on the field, to update the current legislation in the logistics sector, and to uncover lameleness and deficiency of the legislation. According to the general findings revealed from the issues and areas of research discussed in this context, the majority of sector firms are gathered in the range of 1000and 1000 over staff; they have background of 10-50 years; and they are structured as the Anonymous and Limited Company. In general, departmantalization rates have been developed adequently in the companies having both domestic and foreign customer profile. Besides, within the framework of the total quality management in the sector, it is seen that, in terms of the external customer satisfaction, the suggestions and complaints are taken into account, and also, in terms of the internal customer satisfaction, this is tried to be achieved by making the staff feel privilidged. Overall, the main problems encountered in these firms are the lack of experience of staff and higher storage costs. Through our country’s reaching the vision put forward in the context of supply chain and logistics concepts, and the supporting and encouraging economic policies of the competent authorities, firms’ both internal and external potential supply chain will increase, capacity utilization will rise, and the development of an active role in the value chain will be provided. As a result, it might be thought that, despite the sector is new, the firms in the sector have the potential dynamism to compete with countries in the same industry group in developed countries by benefiting from technological and infrastructural innovation. For this, it is required that firms cooperate among themselves to create synergy for improvements and innovative analysis related to the main business areas in the sub-sector.

Keywords: Performance and Productivity, LargeScale Enterprises, Structure of Logistics Sector, Logistics Policies, Service Process

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.