Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Tra2 Bölgesinin Kalkınmasındaki Rolü

Fatih Koç
Öğr. Gör., Ardahan Üniversitesi, Ardahan, Türkiye

Sami Özcan
Arş. Gör., Ardahan Üniversitesi, Ardahan, Türkiye

Kalkınma kavramı Dünya’da İkinci Dünya Savaşından sonra hız kazanmış bir olgudur. 2. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla ülkeler kalkınmaya büyük önem vermiştir. Kimi ülkeler kalkınma sorununu çözmede çoğu zaman yetersiz kalmıştır. Kimi ülkelerde de ülke içinde kalkınma konusunda farklılıklar meydana gelmiştir. Ülke içinde bazı bölgeler kalkınmalarını sağlarken, bazı bölgeler ise, kalkınmada geri kalmışlardır. Türkiye’de bu konuda ki çalışmalara 1934 yılında gerçekleştirilen 1.Sanayi Planı ile başlanmıştır. Ancak sanayi planları başarısız olmuş çalışmalardır. Bu süreçten sonra Türkiye’de 1961 yılında yürürlüğe giren 1. Kalkınma Planı ile kalkınma çalışmaları yeniden başlamıştır. Bugün 10. Kalkınma Planı yürürlüktedir. Ülke genelinde bütünsel bir kalkınma gerçekleştirilmek istenmektedir. Kalkınmanın tümevarım yöntemi ile başarıya ulaşacağına inanılmaktadır. Bu nedenle Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınmasının gerçekleştirilmesi için 08.06.2011 tarihinde 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP KİB) kurulmuştur. DAP KİB Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 14 ilin kalkınması konusunda danışmanlık ve destekleme yapmak üzere kurulmuştur. Bu çalışmada DAP KİP’in TRA2 Bölgesindeki illerde (Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan) kalkınma konusunda tarım, hayvancılık ve turizm sektörleri ile bölge illeri üzerindeki etkileri ve bu etkilerin TRA2 bölgesi illeri arasında farklılık oluşturup oluşturmadığı üzerinde çalışılmıştır. TRA2 bölgesinde yer alan illerde tarım, hayvancılık ve turizm sektörleri ile ilgili öncelikler arasında farklılıklar olup olmadığı; Doğu Anadolu Projesinin TRA2 bölgesine sağlayacağı katkı düşüncesi ve Doğu Anadolu Projesinin TRA2 bölgesindeki sektörler üzerindeki etkisi düşüncesi açısından farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Bu çalışma için TÜİK nüfus verilerine göre TRA2 bölgesi illerinin 2014 yılı toplam nüfusu 1.138.766 olarak yer aldığı, belirlenen anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlendiği ve hata payı da gerçek değerin en fazla %5’i olacak şekilde hesaplandığı için en az 383,87 kişilik bir örnek hacmi hesaplanmıştır. Buna göre küme örneklemesi yöntemi ile her ilden 400 kişi tesadüfi olarak seçilmiş ve anket yolu ile veriler toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Doğu Anadolu Projesi, Bölge, Kalkınma

Role Of East Anatolium Project Development Administration Presidential At TRA2 Region Development

Term of development is gathered speed phenomenon after the 2nd World War. Countries had given a lot of importance to development to eliminate disruptive effects of 2nd World War. Some countries remained incapable to solve the problem of development. In some of the other countries, differences were occured about development. As some regions of the country provide development, the other regions could not and they were underdeveloped. In Turkey studies about development started with First Industrial Plan in 1934. However , these studies were ineffective. After this process, development studies have begun with the First Development Plan entering in force in Turkey İn 1961. Today, 10th Development is in force. Achieving an integrated development all over the country is aimed now. It is believed that development will be achieved with inductive method. So that it has been established East Anatolian Project Development Administration Presidental with decree with power of law to achieve development of East Anatolian Region on 8 June 2011. DAP KİB(EAP DAP) was established for development of fourteen provinces of East Anatolian Reagion about supporting and consultancy.  In this study,DAP KİB( EAP DAP) has studied at agriculture, animal breeding, tourism sector and effects on the provinces(Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan) in TRA2 Region. It was also investigated Whether these effects have any kind of differences among those provinces in TRA2 Region or not. I has been investigated whether there are differences between priorities about those sectors like agriculture, animal breeding and tourismin these provinces in TRA2 Region or not; whether there are differences between the idea of contribution that East Anatolian Project Supply for TRA2 Region and influence of East Anatolian Project on the sectors in TRA2 Region. According to TÜİK population datum, population of provinces in TRA2 Region is 1.138.766 in 2014, sample size is calculated 383,87 because level of significance is determined 0,05 and margin of error is calculated max %5 of real value. In accordance with this, four hundred people were chosen randomly with cluster sample method from every province and the data are collected via questıonnaire.

Keywords: development, Region, The Eastern Anatolia Project, Regional Development

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.