Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Serhat Kalkınma Ajansı Örneği

Abdulsamet Yaman
Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, Ardahan, Türkiye

Cihan Arslan
Ardahan Üniversitesi, Ardahan, Türkiye

Gökbörü Önalp
Ardahan Üniversitesi, Ardahan, Türkiye

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni Dünya düzeninin oluşumundaki en önemli olgulardan birisi küreselleşmedir. Küreselleşme sonucunda ise sanayileşmiş ülkelerle dünya nüfusunun dörtte üçünü oluşturan azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında büyük bir refah farklılığının meydana geldiği görülmektedir. Hatta bu yaşanan refah farklılığının, gelişmekte olan ülkelerde bölgeden bölgeye değiştiği de bir gerçektir. Son zamanlarda kalkınmanın bölgesel düzeyde olması önem kazanmış ve yasayla kurulan Bölgesel Kalkınma Ajansları küresel bir aktör konumuna gelmiştir. Türkiye için çok yeni bir kavram olan Bölgesel Kalkınma Ajansları, etkisini hayatımızın her alanında hissettiğimiz küresel rekabette önemli bir konuma sahip olacaktır. Bu çalışmada bölgesel kalkınma ajansları hakkında genel bir araştırmanın ardından, Türkiye’de bulunan yirmi altı kalkınma ajansından biri olan Serhat Kalkınma Ajansı’nın 2014 yıllı faaliyet raporları ve bölge planları incelenerek, bölgesel kalkınmaya olan katkıları ve bölgelerinde meydana getirdikleri değişimler ortaya konulmaya ve buradan hareketle genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Serhat Kalkınma Ajansı, Bölgesel Kalkınma, Kalkınma Ajansları

Effects Of Regıonal Development Development Agency: Serhat Development Agency Sample

After the Second World War, globalization One of the most important cases in the formation of a new world order. Globalisation results in underdeveloped constitute threequarters of the world population with the industrialized countries and in developing countries it is seen that a large welfare differences occur. Even the experienced differences of welfare, as well as change from region to region in the developing countries is a fact. It has recently gained importance at the regional level of development and Regional Development Agencies established by law has become a global actor. Regional Development Agencies is a very new concept for Turkey, we feel the impact of every aspect of our lives will have an important position in global competition. This study was made public a study on the regional development agencies. Then, one of the twenty-six development agencies in Turkey, which Serhat Development Agency’s 2014 annual examining the annual reports and the region plans to put forward regional development, which contribute together with the changes they bring about in the region, and has attempted here with a general evaluation.

Keywords: Serhat Development Agency, Regional Development, Development Agencies

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.