Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Müsamahacı Ve Kısıtlayıcı Örgüt Kültürünün Mobbing Algısı Üzerine Etkisi: Ordu Üniversitesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Ozan Cinel
Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye

Kürşat Özdaşlı
Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

Müsamahacı ve Kısıtlayıcı Örgüt Kültürü, örgütte disiplin, sıkı kurallar ve katı bir örgüt yapısının mı yoksa katılımcı, takım çalışması odaklı ve daha esnek bir örgüt yapısının mı örgüte hakim olduğuyla ilgilidir. Bu çalışma, Müsamahacı ve Kısıtlayıcı Örgüt Kültürünün Çalışanların Mobbing algısını ne yönde etkilediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada geçerliliği ve güvenirliği daha önceki çalışmalarla kanıtlanmış iki ölçek kullanılmıştır. Müsamahacı ve Kısıtlayıcı Örgüt Kültürü ölçeği Cinel(2014) tarafından geliştirilen 2 boyut (müsamahacı ve kısıtlayıcı örgüt kültürü boyutları) ve 14 ifadeden oluşan bir ölçektir. Mobbing algı ölçeği ise Leymann(1993) tarafından geliştirilen ve mobbing davranışlarını, nedenlerini, etkilerini ve tepkilerini belirlemeye yönelik 5 boyut ve 45 ifadeden oluşan bir ölçektir. Araştırmanın evrenini Ordu Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari personelin yanı sıra, taşeron şirket elemanlarından oluşan 1310 personel oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış olup, anketler kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 92 personele yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, müsamahacı örgüt kültürü ile mobbing algısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kısıtlayıcı örgüt kültürü ile mobbing algısı arasında ise herhangi bir anlamlı ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Müsamahacı Örgüt Kültürü, Kısıtlayıcı Örgüt Kültürü, Mobbing

The Effect of Easygoing and Strict Work Discipline on Mobbing Perception: A Study on The Employees of Ordu University

Easygoing and Strict Work Discipline is about whether discipline in an organisation, strict rules and a strict organisation structure or participating, teamwork-oriented and more flexible organisation structure dominate the organisation. This study has been carried out to determine how Easygoing and Strict Work Discipline affect the Mobbing perception of the employees. In the study, two scales, whose validity and credibility have been proved with previous studies, have been used. Easygoing and Strict Work Discipline scale has been developed by Cinel (2014) and it is formed of 2 dimensions (Easygoing and Strict Work Discipline dimensions) and 14 statements. Mobbing perception scale, which aims at determining mobbing attitudes, reasons, actions and reactions, is formed of 5 scales and 45 statements. The study has been carried out on 1310 workers in total; academic and administrative staffs of Ordu University and subcontracted workers. In the study, survey method has been used as data collection tool and surveys have been conducted by using face-to-face interview method with 92 workers chosen with convenience sampling method. As a result of the analyses, it has been found out that there is a significant relationship between Easygoing Work Discipline and mobbing in a negative way. Additionally, it has been found out that, there is not any significant relationship between Strict Work Discipline and mobbing.

Keywords: Easygoing Work Discipline, Strict Work Discipline, Mobbing

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.