Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sosyalizmden Kapitalizme, Geçiş Ekonomilerinin Hukuki Normlarında Neo-Liberal İzler: Azerbaycan

Ali Fuat Gökçe
Dr. Öğr. Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Türkiye

Ahmet Tunç
Dr. Öğr. Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Türkiye

Yüksel Koçak
Dr. Öğr. Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Türkiye

Merkezi planlamaya dayalı sosyalist sistemden serbest piyasaya dayalı kapitalist sisteme geçiş süreci karmaşık kurumsal ve hukuki dönüşüm gerektirir. Sosyalizmden kapitalizme geçiş, ülkelerin ekonomik sisteminde ciddi değişimlere neden olur. Bu değişimler sancılı olmakta ve söz konusu ülkeler çeşitli ekonomik ve siyasal zorluklar içinde kalmaktadır. Sosyalizmden kapitalizme geçiş süreci sadece bir ekonomik sistem dönüşümü olmasının ötesinde hukuki, toplumsal, kültürel, siyasal alanlarda da dönüşümleri içermektedir. Yeni sağ - neo-liberal ekonomik sistem, sosyalist ekonominin normlarının varlığını kabul etmemektedir. 1991’de komünist sistemin dağılmasıyla sosyalizmden kapitalizme geçişin ilan edildiği Azerbaycan, sahip olduğu nüfus ve ekonomik potansiyeli ile bölgede önemli bir aktördür. Azerbaycan bu geçiş sürecini yaşayan diğer ülkeler gibi çeşitli zorluklar yaşamıştır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı geçiş ekonomisi olarak neo-liberal ekonomik sisteme eklemlenen Azerbaycan’ın ekonomik alandaki hukuki değişimini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Geçiş Ekonomisi, Kapitalizm, Sosyalizm, Azerbaycan

From Socialism to Capitalism, The Neo-Liberal Indications on Principle of Law of Transition Economies: Azerbaijan

Transition from the socialist system that is based on central planning to the capitalist system that is based on free market is required to the complex institutional and juridical transformation. These transformations were painful and these countries were in economic and political difficulties. The transition from socialism to capitalism involves not only an economic system transition but also in juridical, social, cultural, political- transitions. New right- neo-liberal economic system refuse the principle of law of socialist economy. With the disintegration of the communist system in 1991 and the official declaration of the transition from socialism to capitalism, Azerbaijan is an important actor in the region in terms of its economic potential and population. Azerbaijan have had difficulties like the other countries that was exposed to same transition period. In this sense, the aim of this study is to scrutinize the juridical transition of Azerbaijan on the economic area that was connected to neo-liberal economic system as a transition economy.

Keywords: Transition economy, Socialism, Capitalism, Azerbaijan

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.