Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Ticaret Ödeme Şekilleri ve Blok Zincir Uygulaması

Hatice Elif Türkarslan
Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Ali Şükrü Çetinkaya
Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Blok zinciri ağ yapısı, tüm ağ üyeleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ait bilgilerin sonradan değiştirilemez ve tüm üyeler tarafından doğrulanacak şekilde şifrelenerek saklanmasını olanaklı kılmaktadır. Geniş yelpazede uygulama alanı bulunan bu yapının bir uygulama alanı da küresel ödeme sistemidir. Henüz gelişme ve yaygınlaşma evresinde olan blok zincir tabanlı küresel ödeme sistemi beraberinde uluslararası ticarette köklü yenilikleri getirmektedir. Blok zinciri tabanlı ödeme sistemi uluslararası ticarette taraflara zaman kazandırmakta, uluslararası ticaret süreçlerini hızlandırmakta ve muhabir bankalara olan gereksinimi ortadan kaldırarak işlem maliyetlerini düşürmektedir. Bu araştırmada uluslararası ticaret yapan işletmelerin diğer ödeme şekillerine kıyasla blok zincir tabanlı küresel ödeme sistemine yönelik algı ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nicel desende tasarlanmış bir araştırma niteliğindedir. Henüz veri toplama aşamasında olan bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılacaktır. Araştırmada Konya organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinde çalışan ve basit tesadüfi yöntemle belirlenmiş iş görenlerden geçerli anket geri dönüşü elde edilecektir. Çalışmada elde edilen veriler betimsel istatistik, açıklayıcı faktör analizi ve çoklu regresyon yöntemleri ile analiz edilecektir. Araştırma bulguları bu konferansta bildiri olarak sunulacaktır. Konferans Düzenleme Kurulunun uygun görmesi durumunda çalışma tam metin makale olarak kongrenin desteklediği uygun dergiye makale olarak gönderilecektir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Blok Zincir, Ödeme Şekilleri

Blockchain and Payment Methods in International Trade Operations

The blockchain network structure makes it possible to store the information of transactions between all network members in an encrypted manner that cannot be changed later and is verified by all members. One application area of this structure, which has a wide range of applications, is the global payment system. The blockchain-based global payment system, which is still in the development and expansion phase, brings with its radical innovations in international trade. The blockchain-based payment system saves parties time in international trade, speeds up international trade processes, and reduces transaction costs by eliminating the need for correspondent banks. This research is aimed to determine the perceptions and attitudes of international trade enterprises toward the blockchain-based global payment system compared to other payment methods. This is a quantitatively designed ongoing research at the stage of data collection. A survey technique will be used to collect data. A questionnaire will be obtained from randomly selected employees working in the industrial enterprises located in industrial zones in Konya. The data will be analyzed by employing descriptive statistics, t-tests, explanatory factor analysis, and multiple regression analysis techniques. The research findings will be presented at the conference. When the Conference Organizing Committee approves, the study will be sent as a full-text article to one of the congress-supported journals.

Keywords: Blockchain, International Trade, Payment Methods

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 33-34

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.