Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ekonomik Büyüme - Cari Açık İlişkisi: 1995-2014 Türkiye Örneği

Nurulah Altıntaş
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Veysel İnan
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Mustafa Torusdağ
Arş. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin gösterdikleri ekonomik büyüme performansları, bu ülkelerde ithalat hacmini genişlemesi sonucunu beraberinde getirmekte ve bu durum cari işlem açıklarına neden olmaktadır. Cari açıkların artması ülkelerin ekonomik büyümelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda iktisadi büyüme ile cari açık arasındaki ilişki 1995–2014 dönemi için analiz edilmiştir. Analizlerde, gayrisafi yurtiçi hasıla ve cari açık verileri olmak üzere iki değişken kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin zaman serisi verileri ADF birim kök testi ile sınanmış ve değişkenlerin birinci fark değerlerinde durağan oldukları gözlenmiştir. Değişkenler arasında nedensellik ilişkisini belirleyebilmek için Toda-Yamamoto nedensellik testi uygulanmış ve cari açıktan ekonomik büyümeye yani kişi başı gayri safi yurtiçi hasılaya doğru bir nedenselliğe ulaşılamazken ekonomik büyümeden cari açığa doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toda-Yamamoto , Cari Açık, Ekonomik Büyüme

Relationship Between Economic Growth - Current Account Deficit: 1995-2014 The Case Of Turkey

Particularly, economic growth perfomance in developing countries results in expansion of import volume thus causing the current account deficit. The increase of current account deficit may adversely affect the economic growth of the country. In that context, in this study, the relationship between the current account deficit and economic growth are analyzed for the period of 1995-2014. For this purpose, the dataset for gross domestic product and current account deficit variables are used. In order to determine the causal relationship between the both variables, Toda-Yamamoto causality test is applied. According to the results, it is not found any causality from economic growth (GDP per capita) towards current account deficit, however the evidence for a reverse one-way causality is found as statistically significant from economic growth towards current account deficit.

Keywords: Toda-Yamamoto , Economic Growth, Current Account Deficit

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.