Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İhracat Yapmak Ya Da Yapmamak… İhracat Kararında Belirsizliğe Tolerans: Bursa'da Tekstil Endüstrisinde Bir Uygulama

Esra Sena Türko
Dr. Öğr. Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Berrak Yellice
none, , Türkiye

İhracat karar süreci; işletme sahibinin ve işletmenin özellikleri, bunlar arasındaki etkileşim ve dışsal faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan karmaşık bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Geliştirilen modellerde, işletme sahibinin özellikleri, ihracat davranışını doğrudan etkileyen değişkenler olarak yer almaktadır. Araştırma bu noktadan hareketle, belirsizliğe tolerans (BT) düzeyinin ihracat kararı üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Budner'in (1962) BT ölçeği kullanılarak 246 işletmenin BT düzeyi ölçülmüştür. Örneklemin %8,5'inin yüksek, %50'sinin nötr ve %41,5'inin düşük BT düzeyine sahip olduğu kaydedilmiştir. Örneklemin ortalaması 47,89'dur (M=47,89, SD=3,54). Mann-Whitney U testi uygulanmış; BT skorunun, ihracat yapan işletmeler ile yapmayan işletmeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği (U=7285,00 p=,620) tespit edilmiştir. Spearman Korelasyon testi uygulanmış, BT skoru ile diğer 21 değişken arasında ile anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>,01). İhracat oranının ve faydalanılan destek sayısının diğer 21 değişken ile ilişkileri, rs ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İhracat, kamusal ihracat destekleri, belirsizliğe tolerans, tekstil endüstrisi, Bursa

To Export Or Not To Export… Tolerance Of Ambiguity In Export Decision: A Survey In Textile Industry In Bursa

Personality traits of the firm owner appear in the export decision models as variables directly affecting export behaviour. From this point of view, this study aims to investigate the effects of tolerance of ambiguity (TA) on export decision. Budner's (1962) TA scale was used to measure TA levels of 246 firms. 8,5% of the firms received high, 50% of the firms received neutral and %41,5 of the firms received low TA levels. Mean of the sample is 47,89 (SD=3,54). Mann-Whitney U test results indicate that mean ranks for the exporting firms and non-exporting firms do not differ significantly from each other on TA (U=7285,00 p=,620). A Spearman's correlation (rs) was run to determine relationship between TA score and other 21 variables; there was no statistically significant relationship detected (p>,01).

Keywords: Turkey, Export, state export support, tolerance of ambiguity, textile industry, Bursa

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.