Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye, İran Ve Orta Asya Ülkelerinde Dış Ticaret Ve Küreselleşmenin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi

Cevat Gerni
Prof. Dr., Doğuş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ali Shahinpour
Dr., Islamic Azad University Ajabshir, Tabriz, İran

Kerem Karabulut
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Küreselleşme ile gelir dağılımı ilişkisinin belirlenmesi önemli iktisadi konulardan biridir. Gelir dağılımının küreselleşmeden etkilendiği hakkında teorik görüş birliği olmadığı için küreselleşmenin gelir dağılımındaki etkisinin araştırılması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önem arz etmektedir. Çalışmanın temel amacı gelişmekte olan Türkiye, İran ve Orta Asya ülkelerinde küreselleşmenin gelir dağılımı ve eşitsizlik üzerindeki etkisinin yanında Kuznets hipotezinin sınanmasıdır. Modelde bağımsız değişkenler olarak kişi başına düşen reel milli gelirin (Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın) miktarı ve bu değişkenin karesi, küreselleşme endeksi, devlet harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıladaki payı, enflasyon oranı ve nüfus artış oranı ve bağımlı değişken ise Gini katsayısı kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki ülkelere ait 1992-2014 yılları arasında veriler kullanılarak konuya ait teorik temeller panel veri analizi sabit etkiler yöntemi ile sınanmıştır. Küreselleşmenin gelir dağılımı ve eşitsizlik üzerindeki etkisi olumlu bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre, küreselleşmenin gelir dağılımı üzerindeki etkisi 1,94 bulunarak gelir dağılımının iyileşmesi ve eşitsizliğin azalması yönünde etkili olmuştur. Arıca, araştırma kapsamındaki ülkelerde Kuznets hipotezi reddedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Küreselleşme, İran, Gelir Dağılımı, Eşitsizlik, Orta Asya Ülkeleri

Foreign Trade And Globalization Impact On Income Distribution In Turkey, Iran And Central Asian Countries

Determination of relationship between globalization and income distribution is one of the most important economic issues. There is no consensus of theoretical opinion on income distribution how is affected by globalization. Therefore investigating effects of globalization on income distribution is important especially for developing countries. So, the main purpose of study is testing globalization effect on income distribution in Turkey, Iran and Middle Asia countries. Independent variables used in model, are real national income, Globalization index, share of government expenditures on Gross Domestic Product, Inflation rate and Population growth rate and dependent variable is Gini Coefficient. The impact of globalization on income distribution has been fund positive between 1992-2014. According to the results, the effects of globalization on income distribution is 1.94. Globalization has been positive effective in income distribution and reducing income inequality. By results of the study Kunets hypothesis is not valid.

Keywords: Income Distribution, Turkey, Globalization, Inequality, Middle Asia Countries, Iran

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.