Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Lojistik Merkezi Yeri Seçiminde Kriterlerin AHP İle Ağırlıklandırılması: Kars İli Üzerine Bir Analiz

Ömer Atalay
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Adem Karakaş
Dr., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Murat Akça
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Türkiye’nin dışa açık ve ihracata yönelik büyüme hedefi, günümüz ekonomi politikasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu amaca ulaşmak için çok sayıda farklı düzenlemeler yapılmakta ve genelde dış ticaret hacmini özelde de ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de dış ticaret çoğunlukla ithalata dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle ticaret artışından beklenen reel olumlu etkiler oldukça sınırlı kalmaktadır. İhracat arttıkça ithalat da artmakta ve ihracatın ithalatı karşılama oranı artırılamamaktadır. Bu durum, dış ticaret politikalarında daha gerçekçi ve hedefe yönelik somut politika uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu uygulama yöntemleri çok çeşitlidir. Bu çalışmada, Doğu coğrafyası ile Avrupa arasında bir ticaret köprüsü olma iddiasındaki Türkiye’nin Modern İpekyolu Ticaretini gerçekçi bir şekilde karşılayabilmesi için yapılması gereken çalışmalardan biri ele alınmaktadır. Ülkenin doğu coğrafyasına açılan kapısı olan Kars İli sınırları içerisinde, Londra-Pekin güzergahında yapılacak olan lojistik merkezinin yer seçimi tespiti için uzman görüşlerinden elde edilen ve literatürdeki yer seçimi kriterlerinden hareketle bir analiz gerçekleştirilmektedir. Bunun için, uzman görüşlerine dayalı anket çalışması yapılacak ve verilerden çıkacak olan sonuçlardan hareketle kriterlerin önem sırası bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik merkezi, Kars İli, AHP, Dış Ticaret

Determinng Criteria Used Logistics Center Location Selection And Weighting With The AHP: An Analysis On Kars

Outward and export oriented growth target of Turkey represents an important place in today’s economy policy.To achive this target many different arrangements are made and these arrangements generally oriented to increase foreign trade and in private oriented to increase export. Foreign trade in Turkey is mostly carried out on basis of import. Cause of this, real positive expectations from trade increasing remains limited. With the increasing of export, import also increases and rate of exports meeting imports can not be increased. This situation reveals that more realistic and target-sprecific tangible policy implementations should be realized in foreign trade policies. These implementation methods are varied. In this study, one of the works will discussed that should be done for meet Modern Silk-Road Trade realistically by Turkey which in the claim of being a trade bridge between Eastern geography and Europe. An analysis was realized for the fixing of logistics center which will be build on LondonBeijing route, in the Kars province which is the gateway to the eastern region of country, moving from site selection criterias which obtained from expert opinion and the literature. For this the order of importance of the criteria will be found by the results which will be gotten from the datas.

Keywords: AHP, Logistics Centre, Kars City, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.