Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulusal Ve Uluslararası Yazında Lojistik Merkez Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Yoluyla İncelenmesi

Sebahattin Yıldız
Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Özlem Karadağ Albayrak
Öğr. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Lojistik merkezler günümüzde bölgesel ve küresel bir rekabet üstünlüğü sağlanmasında önemli hale gelmiştir. Bu araştırmanın amacı ulusal ve uluslararası yazında lojistik merkezler üzerine yapılan akademik çalışmaların raporlanmasıdır. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma türlerinden içerik analizidir. Ulaşılabilen Türkçe yazından 10 ve uluslararası yazından 21 makale “yazar, yıl, makale adı, amaç, türü/yöntem/değişkenler ve sonuç” açısından incelenmiştir. Sonuçta, ampirik çalışmaların hem Türkçe hem de uluslar arası yazında derleme çalışmalardan daha fazla olduğu, çalışmaların 2000’li yıllardan sonra yapılmaya başladığı ve son yıllarda sayılarının arttığı gözlenmiştir. Derleme niteliğindeki çalışmalar lojistik merkezler, lojistik üs tanımları, türleri, faydaları, model önerileri, intermodal terminaller ve kuruluş yeri şeklinde olmuştur. Ampirik niteliğindeki çalışmaların ise çoğunluğu lojistik merkez için en etkin kuruluş yeri seçimi ile ilgilidir. Kuruluş yeri seçiminde AHP, ANP, Topsis gibi çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak seçim yapılmıştır. Ayrıca lojistik performans endeksi, lojistik hizmet sağlayıcıları, lojistik merkez hizmet boyutlarını önceliklendirme, lojistik merkez içindeki işbirliğinin faydaları, lojistik merkezin inşaat sektöründeki önemi şeklinde ampirik çalışmalar da gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Merkez, İçerik Analizi, Kuruluş yeri

Examination Of Studies On Logistic Center In National And International Literature Through Content Analysis

Logistic centers have become important in providing regional and global competition superiority today. The purpose of this study is to report academic studies conducted on logistic centers in national and international literature. The method of the study was the content analysis among qualitative research types. 10 articles from Turkish literature and 21 articles from international literature were examined in terms of “author, year, article name, objective, type/method/variables and conclusion”. In the conclusion, it was observed that empirical studies were more than review studies in both Turkish and international literature, the studies were conducted as from 2000s and their number has increased in recent years. The review studies were conducted on logistic centers, definitions, types, and benefits of logistic base, model suggestions, intermodal terminals, and site of establishment. On the other hand, most of empirical studies were related to selection of the most efficient establishment site for logistic center. In the selection of establishment site, the selection was performed by using multi-criteria decision-making methods such as AHP, ANP, and Topsis. Moreover, empirical studies were observed as logistic performance index, logistic service providers, prioritization of service sizes of logistic center, benefits of cooperation in logistic center, and importance of logistic center in the construction sector.

Keywords: Content Analysis, Logistics Centre, Location

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.