Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Serbest Bölgelere Alternatif Olarak Lojistik Köylerinin Ülkemiz Açısından Önemi

Turgut Bayramoğlu
Dr. Öğr. Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Türkiye

Selami Sedat Akgöz
Öğr. Gör., Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye

Ulusal ve uluslararası ekonominin önemli aktörlerinden birisi olan serbest bölgeler küresel ekonomik gelişmeler nedeni ile yeniden gündeme gelmiştir. Doğasında gelişme ve ilerleme olan ekonomi, yeni durumlara yeni çözüm önerileri beklemektedir. Bu aşamada lojistik köy kavramı gündeme gelmiş ve yeni ihtiyaçlara daha kapsamlı cevaplar vermeyi taahhüt etmektedir. Lojistik sektörünün taşımacılıktan daha kapsamlı unsurları içerdiği düşünülen lojistik köy kavramı serbest bölgelerin faaliyetlerine yardımcı olacak, bu yerleşkelerin yetersiz kaldığı alanlarda noksanları tamamlayacak alanlar olarak tasarlanmaktadır. Lojistik köy sayısını ve içeriklerini oluşturmuş olan ülkelerin Dünya Lojistik Performans Endeksinde öne geçtiği anlaşılmaktadır. Adı geçen endeksin içeriğinden anlaşılmaktadır ki coğrafi avantajlar tek başına yeterli olmamakta, taşımacılığın ve ilgili içeriklerin koordineli ve daha yalın tasarlanması gerekmektedir. Lojistik sektörünün gayrisafi yurt içi hâsıla içerisindeki payının yaklaşık yüzde 11 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu oranın önümüzdeki yıllarda ekonominin artışı ve ticari kapasite ile birlikte artması beklenmektedir. Ancak bu sonuç her halükarda garanti bir sonuç değildir. Lojistik sektörünün verdiği imkân ve yeni teknolojik gelişmelerle beraber ülkemizin lojistik alanında ki önemi artmaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesi serbest bölgeleri de içerisine katacak dış ticaret üssü kavramından geçmektedir. Çalışmamızda serbest bölgeler ile lojistik köylerin beraber organize edildiği dış ticaret üssü modellemesinin ülkemiz açısından uygulanabilirliği araştırılacaktır. Türkiye’nin lojistik konumunu ve ekonomi kapasitesini göz önünde bulundurarak, bölgeler arasında eşitsizliği en aza indirgeme ve ülke refahını maksimize etmek için lojistik köyler ve serbest bölgeler dış ticaret üsleri olarak ülkemizi hak ettiği noktaya taşımada bir araç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Serbest Bölgeler, Yerel Ekonomik Kalkınma, Lojistik Merkez, Küreselleşme, Dış Ticaret Üssü

The Importance of Our Country in Terms of Alternatives in Logistics Village the Free Zone

of global economic developments. The economy, with its development and progress in its natural state, is expected to propose new solutions to new situations. At this stage, the concept of logistic village is on the agenda and undertakes to give more comprehensive answers to new needs. The logistic village concept, which the logistics sector believed to include more comprehensive elements of transport, is designed to complement the deficiencies in areas where these settlements are inadequate, which will help the activities of the free zones. It is understood that the number of the logistic villages and the countries that constituted the contents have come to the fore in the World Logistics Performance Index. It is understood from the content of the mentioned index that the geographical advantages alone are not sufficient and the transportation and related contents have to be coordinated and designed more plainly. It is estimated that the logistics industry's share in the gross domestic product is about 11 percent. It is expected that this ratio will increase with the increase of the economy and commercial capacity in the coming years. However, this result is not always a guaranteed result. With the possibilities provided by the logistics sector and new technological developments, the importance of our country in the logistics field is increasing. The evaluation of this opportunity is based on the concept of a foreign trade base that will include free zones. We will investigate the feasibility of modeling the foreign trade base model in which our free zones and logistics villagers are organized together in our country. Considering Turkey's logistical position and economic capacity, it can be used as a means of transportation to the point where logistic villagers and free zones are deserving of our country as the foreign trade bases to minimize the inequality among the regions and to maximize the country's prosperity.

Keywords: Free Zones, Logistics Center, Globalization, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.