Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

1980 Sonrasında Türkiye’de Teknolojik Gelişmenin Araçları

Özgür Yanardağ
Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Hatice Armutcuoğlu Tekin
Arş. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Küreselleşen dünyada rekabet edebilmenin yolu, teknolojik gelişmeleri takip etmekten, teknoloji üretebilmekten ve bilgi çağının gereklerini yerine getirebilmekten geçmektedir. Teknolojik gelişmeyi etkileyen araçlar; teknoloji transferi, araştırma geliştirme faaliyetleri (Ar-Ge), lisans ve patent anlaşmaları olarak çalışma kapsamında ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, teknolojik gelişmeyi etkileyen araçların karşılaştırmalı analizi sonucu, hangi aracın Türkiye’de teknolojik gelişmeyi hızlandırdığını bulmaktır. Bu amaç doğrultusunda temel hipotezimiz; Türkiye' de dışa açılma sürecinin teknolojik gelişmeyi hızlandırdığıdır. 1980 sonrası, dünyadaki küreselleşme hareketlerinin etkisiyle teknoloji transferlerinde artış olmuştur. Türkiye’de ithal ikameci sanayileşmeden ihracata yönelik sanayileşme stratejisine geçişle birlikte, 1980 sonrasında teknoloji giriş ve çıkışları artış göstermiştir. Çalışmanın sonucunda, dışa açılma politikalarının etkisiyle, diğer araçların henüz olması gereken düzeyde etkin kullanılmaması sebebiyle, Türkiye'ye olan teknoloji transferinin Türkiye'deki teknolojik gelişme üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönemde rekabet gücünün arttırılabilmesi için, eğitime, marka-patent uygulamalarına ve Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi, bunun sonucunda ileri teknoloji ürünlerin üretiminin ve ihracatının arttırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Teknolojik Gelişme, Dışa Açılma

Instruments of Technological Development in Turkey After 1980

The way to compete in globalizing world depends on following technological developments, producing technology and providing the requirements of the age of information. In this study, tools affecting technological development was pointed out within the framework of technology transfer, research and development activities (R&D), licensing and patent agreements. The aim of this article is to analyze which instruments accelerate technological development in Turkey as a result of comparative anaylsis of tools affecting technological development. In this context, our hypothesis is that economic liberalization process in Turkey accelerates technological development. After 1980, there has been an increase in technology transfers by the effect of globalization movements in the world. After 1980, with the transition from import substitution industrialization to export oriented industrialization in Turkey, technology inputs and outputs increased. In conclusion, with effect of international expansion policy, due to other tools haven't been used effectively at enough level, it was found that the technology transfer through Turkey was more effective on the technological developments in Turkey. In order to increase competitiveness in the long run, education, brand-patent aplications, R&D activitie should be given more importance, as a result, it is proposed to develop policies for increasing the production and exports of high-tech products.

Keywords: Technology, Technological Development, Liberalization

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.