Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Mezunlarının İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi Alabilmeleri Açısından Sahip Oldukları Nitelikler ve Gerekli Yasal Düzenlemeler Üzerine Bir Değerlendirme

Orhan Çınar
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Ceyhun Serçemeli
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan İş Güvenliği Uzmanlığı; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanları ifade etmektedir. Tanımdan anlaşıldığı üzere, çalışma hayatını odak noktasına alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölüm mezunlarının İş Güvenliği uzmanlık belgesine sahip olmaları, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince mümkün olmamaktadır. Ancak ülkemizde her geçen yıl önemi artmakta olan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin özellikle müfredatları ve ders içerikleri incelendiğinde, söz konusu belgeyi alabilmeleri açısından gerekli niteliklere sahip oldukları çeşitli araştırmalarda ve incelemelerde ifade edilmektedir. Bu çalışmada, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüne kısaca değinilerek, İş Güvenliği Uzmanı olabilme koşulları çerçevesinde bölüm mezunlarının sahip oldukları nitelikler bağlamında çeşitli önerilerde bulunularak, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler üzerine bir değerlendirme yapılacak ve çeşitli önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İş Sağlığı, İş Güvenliği Uzmanlığı, İş Kanunu

An Evaluation On Qualifications and Required Legislative Materials for Graduates of Labor Economics and Industrial Relations Department Who May Have Security Expertise Certificate

The Occupational Safety Expert, which is regulated in the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety; ministers authorized to work in the field of occupational health and safety, with a document on occupational safety expertise, inspectors supervising work life in the Ministry and related institutions, and graduates of engineering or architecture education and technical staff. As it is understood from the definition, it is not possible according to the provisions of the current legislation that the Labor Economics and Industrial Relations department graduates who take the working life as the focus point have the Job Security specialization certificate. However, the Labor Economics and Industrial Relations departments, which are increasing in importance every year in our country, are expressed in various researches and examinations that they have the qualifications to obtain the mentioned document especially when the curriculum and course contents are examined. In this study, we will briefly refer to the section on Labor Economics and Industrial Relations and make various proposals in the context of the qualifications possessed by departmental graduates within the framework of being a Job Security Expert, to make an assessment on the required legal regulations and make various proposals.

Keywords: Labor Economics and Industrial Relations, Occupational Health, Occupational Security, Job Security Expertise, Labor Law

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.