Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Edirne'nin Lojistik Potansiyel Açısından Durum (SWOT) Analizi

Haluk Kayıcı
Öğr. Gör., Trakya Ünivesitesi, Edirne, Türkiye

Elif Betül Yalçı
Öğr. Gör., Trakya Ünivesitesi, Edirne, Türkiye

Tülay Sayın
Öğr. Gör., Trakya Ünivesitesi, Edirne, Türkiye

Lojistik, hızlı gelişme gösteren bir sektör olarak öne çıkarken; lojistik üstünlük, bir bölgeye yatırımların gelmesini sağlayan en önemli unsurlar içerisinde yer almaktadır. Türkiye’nin en batısında yer alan Edirne; coğrafî konumu, sahip olduğu güçlü ulaşım ağı, enerji ve haberleşme altyapısı ile etkili bir lojistik merkezi olabilecek özelliklere sahiptir. Avrupa-Asya arasında bir nevi geçiş köprüsü niteliğinde olması ve İstanbul’a yakınlığı da üstün diğer özellikleri arasında yer alır. Türkiye’nin ihracat ve ithalatının neredeyse yarısına yakınının gerçekleştirildiği Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin yanı sıra Balkan ülkelerine yakınlığı da Edirne’yi daha önemli hale getirmektedir. Taşımacılıkta büyük payı olan karayolları ağının, Türkiye geneline göre daha güçlü olması, Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan sınır kapılarının Edirne’de bulunması lojistik açıdan üstünlük olup, ayrıca mevcut demir yolu hattı ile bölgedeki limanların ve hava alanlarının şehre yakınlığı intermodal taşımacılık sistemleri için de imkân sağlamaktadır. Ancak tüm bu üstünlüklerine rağmen Edirne ve civarında lojistik sektörünün yeterince gelişmediği görülmektedir. Bunun nedenleri arasında mevcut işletmelerin sektör ve bileşenleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, aralarındaki eşgüdüm eksikliği, lojistik sektörünün öneminin yeterince anlaşılamaması, bölgede var olan üstünlüklerin girişimcilere tanıtılmaması sayılabilir. Bu çalışmada Edirne ilinin lojistik faaliyetlere yönelik mevcut durumu SWOT analizi ile incelenerek, değerlendirmesi yapılmıştır. Analiz sonuçlarının sektörün gelişimi için faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: SWOT Analizi, Edirne, Lojistik Faaliyet, Lojistik Merkez

The Situation (SWOT) Analysis of Edirne in Terms of Logistics Potential

While logistics distinguishes as a fast developing sector, logistics superiority is one of the most important factors that enables investments in a region.Edirne, located in the Western of Turkey has such features that it can be an effective logistics center with its geographical location, strong transportation network, its energy and communication infrastructure. Its being a kind of transition bridge between Europe and Asia, and its proximity to Istanbul is also among the other superior features of the city. Apart from its proximity to member countries of the European Union, which almost half of the exports and imports of Turkey are carried out, its proximity to Balkan countries also makes Edirne more important. The fact that its highway network is more powerful than the overall highway network in Turkey, the border gathes the Bulgaria and Greece are in there are accepted as superiority in terms of logistics, moreover the proximity to the existing railway line and the harbours and airports of the region also provides an opportunity for intermodal transportation systems.However, in spite of all of these superiorities, it is seen that the logistics sector in Edirne has not improved enough. The fact that existing businesses do not have sufficient information about the sector and its components , there is lack of co-ordination among them, the importance of logistics sector, has not been understood sufficiently and the superiorities in the region do not be introduced to entrepreneurs may be the reason for failure in the field of logistics. In this study, the current situation of Edirne in terms of logistics activities has been analyzed and evaluated by SWOT analysis. It is thought that the results of the analysis will be useful fort the development of the sector.

Keywords: Edirne, Logistics Activities, Logistics Center, SWOT Analysis

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.