Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Finansal Risk Algısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Bir Çalışma

Egemen Kahraman
Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye

Bilge Türkün Kaya
Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye

Bireylerin risk algılarını ve risk toleransını etkileyen pek çok etmen bulunmaktadır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerinin, finansal risk alma tutumlarına olan etkisi incelenmiştir. Demografik özellikler olarak yaş, cinsiyet, medeni hal, kardeş sayısı, kiminle yaşandığı, bir işte çalışma durumu, gelecekte çalışmak istenilen sektör ve bütçe planlama sıklığı gibi bireyin sosyo-ekonomik özelliklerini yansıtan faktörler kullanılmış olup, finansal risk alma tutumlarına etki eden değişkenler tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine, literatürde yaygın olarak kabul gören, Grable ve Lytton tarafından 1999’da geliştirilen Finansal Risk Toleransın Değerlendirme Öğeleri kapsamındaki sorular kullanılarak oluşturulan anket uygulanmıştır. Sonuçların analizi için IBM SPSS Statistics Version 25 programı aracılığıyla lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Risk, Risk Algısı, Karar Alma Tutumları, Demografik Özellikler

Determination of Factors Affecting Financial Risk Perception: A Study at Muğla Sıtkı Koçman University

There are many factors affecting individuals' risk perceptions and risk tolerance. In this study, the effect of the demographic characteristics of university students on financial risk taking attitudes was examined. Factors that reflect the socio-economic characteristics of the individual such as age, gender, marital status, number of siblings, working status, future business sector preference and budget planning frequency were used as demographic characteristics and variables affecting financial risk taking attitudes were determined. Within the scope of the study, a questionnaire which is constructed by questions of Financial Risk Tolerance Assessment Elements developed by Grable and Lytton has been applied to Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Economics and Administrative Sciences. For the analysis of the results, logistic regression method was used through IBM SPSS Statistics Version 25 program.

Keywords: Financial Risk, Risk Perception, Decision Making Attitudes, Demographic Characteristics

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.