Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Finansallaşma ve Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

H. Betül Öngen
Öğr. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Neslihan Akça
Öğr. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Günümüzde finansal sektör; gerek genel ekonomik çerçevede, gerekse mikro çerçevede bireylerin hayatının önemli bir parçası haline gelmiştir. Finansallaşma makro seviyede ekonomide değişimler meydana getirirken, bu değişimlerin yansımaları hem genel ekonomide hem de mikro düzeyde hane halkının yani bireylerin üzerinde görülmektedir. Bireylerin tüketim alışkanlıklarına finansal sistemin daha fazla aracılık ediyor olması hane halkının giderek finansallaştığının bir göstergesi olarak görülmektedir. Finansal sistem ve bu sistemin ürettiği finansal ürünler günümüz bireylerinin tüketim davranışlarında değişikliklere yol açmaktadır. Bireyler temel tüketim ihtiyaçları da dahil olmak üzere birçok ihtiyacını karşılarken finansal araçları kullanmaktadırlar. Bu finansal araçlardan en yaygın olarak kullanılanı ise kredi kartlarıdır. Bu çalışmada, bir finansallaşma göstergesi olarak kredi kartlarının kullanımı ve demografik faktörlere göre kredi kartı kullanımının farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verileri Adnan Menderes Üniversitesi çalışanlarından anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda; araştırmaya katılan çalışanların demografik faktörleri ile kredi kartı kullanım davranışları arasında istatiksel düzeyde anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların kredi kartı kullanımları ile yaş, meslek, gelir, medeni durum demografik değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu ancak cinsiyet ile kredi kartı kullanımı arasında anlamlı farklılıklar olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansallaşma, Kredi Kartı, Finansal Sektör

A Research On Financialisation and Credit Card Usage

Today the financial sector; has become an important part of the lives of individuals in the general economic framework, and in microframes, if at all. Reflections of these changes are seen both in the general economy and on households, individuals, at micro level. The fact that the financial system is more mediated by the individual's habits of consumption is seen as a sign of the increasing financialty of households. The financial system and the financial products it produces lead to changes in the consumption behavior of today's individuals. Individuals use financial instruments to meet their many needs, including basic consumption needs. Credit cards are the most widely used financial instruments. In this study, it is aimed to determine whether the usage of credit cards as a financialisation indicator and the usage of credit cards according to demographic factors have differentiated. The research data were collected from the staffs studying at Adnan Menderes University by questionnaire. As a result of the analysis of the data; it was determined that statistically significant differences exist between demographic factors and credit card usage behaviors of staffs participating in the research. Participants in the study were found to have significant differences between their credit card usage and age, occupation, income, marital status demographic variables, but no significant differences between gender and credit card use.

Keywords: Financial Sector, Financialisation, Credit Card

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.